CİOFF Sempozyumu’nun Ardından… Dr. Ayhan Sarı


Toplam Okunma: 2822 | En Son Okunma: 24.04.2018 - 16:43
Kategori: Kongre.simp.panel

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi ve Cioff Türkiye işbirliği ile düzenlenen “ULUSLARARASI KÜLTÜREL VE SANATSAL ORGANİZASYONLARDA GELENEKSEL KÜLTÜRLERİN KORUNMASI VE TANITILMASI AÇISINDAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI” konulu Sempozyum 25 -26 -27 Haziran 2009 tarihleri arasında Küçükçekmece Nikah Sarayında 22 bildiri sunumuyla gerçekleştirildi. Sergi kolleksiyoneri Üstün Duruel’in Halk giysileri sergisi ilgi uyandırdı. İşte dikkati çeken söylemler:

Renaud Albasini*
Geleneksel Kültürlerin Korunmasında ve Geliştirilmesinde CIOFF’un Kültürel Politikası…

Geleneksel kültürü korumak ve geliştirmek isteyen organizasyonlar birçok problem ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunlardan bazıları organizasyonun dışında gelişir: ahlaki ve finansal destek gibi. Diğerleri içinde oluşur: işleyişteki strateji ve kültürler hakkındaki bilgi ve seçicilik gibi. Sunumumuz sırasınca sorunun ikinci kısmına cevap vermeye çalışacağız: Geleneksel kültürleri korumak ve geliştirmek için nasıl bir strateji geliştirmeli ve kültürel içeriğe hangi olayları dahil etmeli?

CIOFF, doksandan fazla ülkede varlığını gösteren, UNESCO ile ilişki içerisinde olan bir sivil toplum örgütüdür. Temel amacı farklı ifadeler kullanarak geleneksel kültürün korunmasını sağlamaktır.

1999 yılında UNESCO Geleneksel Kültürün ve Folklorun korunması hakkında bir tavsiye kararı yayınlamıştır. 2003 yılında ise manevi kültürel mirası koruma başlığı altında bir sözleşme kabul etmiştir.

Bu iki doküman CIOFF’un kültürel politikasının temelini oluşturmaktadır. CIOFF, bu sözleşme ile Manevi Kültürel Mirası festivaller, konferanslar, sempozyumlar, sergiler ve kongreler yardımı ile geliştirmek istemektedir.

Manevi Kültürel Mirası koruyabilmek için kimi süreçleri uygulamak gerekmektedir:
 Manevi Kültürel Mirasın tanımlanması
 Manevi Kültürel Mirasın korunması
 Manevi Kültürel Mirasın sürdürülmesi
CIOFF üyeleri ile birlikte çalışmaktadır: Festivallerden oluşan Ulusal Seksiyonlar –folklor alanında organizasyonlar ve grupların katılımıyla düzenlenen festivaller.

Kültürel politikasına ek olarak CIOFF, sahne üzerindeki geleneksel programların kategorileri hakkında tanımlar oluşturmaktadır. Bu tanımlamalar festivallerin artistik yönetmenlerine ve gruplara geleneksel programın içeriğinin ve tanıtım stilinin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır.

Manevi Kültürel Mirasın yayılması ve teşvik edilmesi kimi zorlukları ön plana çıkartabilir. Kimi zaman neden farklı kültürlerin anlaşamamasından kaynaklanmaktadır. CIOFF’un amaçlarından biri de farklı insanlar arasında iyi bir kültürler arası diyalog kurabilmektir.

* CIOFF Kültürel Komisyonu Başkanı, CIOFF Kültürel Komisyonu, 2009

*******************

Ali Cavaz
Turizm Bölgelerinde Kültürel Kirlenme, Folklorik Gösterilerde Yozlaşma ve Çözüm Önerileri…

…Genel kültürel kirlenmedeki dışsal etmenler, bağımlı ve yarı bağımlı ülkelerde planlı bir uygulamayla gerçekleştirilen ‘’zorla kültürlendirilme’’ genel deyimiyle ‘’asimilasyon’’ yaşamın tüm alanlarında etkisini göstermektedir… Günümüzdeki ülkelerin gelişmişlik düzeyine iki farklı perspektifle yaklaşabiliriz: İlki insani gelişmişlik düzeyi yüksek ülkeler; ikincisi ise ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek ülkeler… Tarihsel folklorik gösteriler, ekonomik ve ticari nedenlerle bozulmaktadır. Buna karşın denetim mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir.

*********
Professor Graciela Pons*
 “Geleneksel Kültürün Korunması ve Geliştirilmesindeki Kimi Stratejiler Arjantin’den Görüşler “Kültürel Organizasyonların Kimlikle Birlikte Rolü: Bilgi Taşıyıcı, Tarih, Hafıza”

…Kendi toplumsal hafızasından temel alarak toplumsal duyarlılığın nasıl iyileştirilebileceğine dair öneriler sunulacaktır. Bir başka değişle, diğer tüm öğelerin yanında, kültürel kimliğin taşınmasının bir hakikat olduğu, olası kuşaklararası eylemleri gençliğe bir lider gibi sunabilmekten bahsedilecektir… Yerelden ulusala, eğitimin temel prensipleri kültürlerarası çalışmalarda tüm yaş grupları için kalıcı bir ağ oluşturmaktadır.

* Arjantin El Trébol Belediyesi Yetişkinler için Eğitici Program Koordinatörü; Ballet EL TREBOL Topluluğu Kurucusu ve Müdür Yardımcısı; CIOFF Kültürel Komisyonu Ulusal Seksiyon Başkanı

*********************

Dr. Ayhan Sarı*
Geleneksel Türk Müziği Çalgılarınca Oluşturulmuş Çoksesli Oda Müziği Kümeleri/Eserleri Ve Uluslararası Sergileme Bilinci…

…Geleneksel çalgılarımızın oda müziği kimliği içinde çoksesli bir pota içinde değerlendirilmeleri fikri 19.yy’daki ilk nota yayınlarında piyano eşliği şeklinde başlamış, H.Saadettin Arel “Kemençe Beşlemesi” gibi çok önemli bir gerçekleştirmeden ta 50 yıl sonra 1980’lerde Cüneyt Orhon, Mutlu Torun, Necati Giray’dan oluşan “Türk Müziği Triosu” ve Ayangil Türk Müziği Orkestra/Korosu eserleri seslendirmişlerdir… Konu üzerine çalışmalar, Hasan Ferid Alnar’ın Kanun Konçertosu’nu 1951’de Viyana Radyosu’nda seslendirmesinin ardından Yalçın Tura’nın besteleri, Teoman Önaldı’nın “Mevlana Ulusesi” ve son olarak da 2007’de genel yönetmenliğini Ayhan Sarı’nın yaptığı kanun, ud, ney ve kemençe’den meydana gelen “Ege Çoksesli Türk Oda müziği Topluluğu” ile devam etti… Çalgılarımızın orkestral bakış açısıyla değerlendirmeleri, geleneksel kültürümüzün çağdaş anlamdaki uluslararası tanıtım boyutuna yeni bir soluk olacak, kültürel seslenim alanının büyümesine katkı sağlayacaktır.

*Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı

********************
Yrd. Doç. Dr. Gözde Çolakoğlu*
Türkiye Coğrafyasında Çalınan Çalgıların Uluslararası Görsel Ve İşitsel Tanıtımında Sorunlar / Çözümler…

Uluslararası kültürel ve sanatsal organizasyonlarda geleneksel kültürlerin korunması ve tanıtılması açısından çalgılara ve çalgı koleksiyonlarına yer vermenin gerek ve önemi… sorun pek çok çalgının yerel bazda kalması, unutulması ya da özel ellerde muhafaza edilip, paylaşıma açılmamasıdır… Çalgılarımızın gerek görsel, gerekse işitsel olarak uluslar arası organizasyonlarda tanıtılması ve konser, halk oyunları, koro olarak algılanan uluslar arası kültürel tanıtımlarımızda sergilenmesi; öncelikle Türkiye kültürel coğrafyasında çalınmış ve çalına gelen çalgıların bir elde toplanması… Çalgıların sergi için nakliyesi, sergi mekanında sunumu, özel seslerinin dinletilmesi ve çalgı grup konserlerinin düzenlenmesi … Günümüzde var olan iki büyük koleksiyoncunun çalgılarının görsel/işitsel müzik hayatımıza katılması…

*İTÜ TMDK Müzikoloji Böl. Öğr. Üyesi
*********************************

Yrd. Doç. Dr. Candemir Doğan*
Küreselleşme Sürecinde Güneydoğu Anadolu Geleneksel Kültürünün Sorunları ve Çözüm Yolları…

Egemen kültürlerin kendilerini diğer kültürlere empoze etme eğilimi göstermesi veya onları dışlaması, gelecekte küçümsenemeyecek bir sorun gibi görünen kültürel uyuşmazlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Özellikle azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde etkisini daha çok gösterebilen marjinal gruplar, küreselleşen kültüre tepkilerini, kendi kültürel miraslarını koruma bahanesiyle, töre dışı baskıcı hareketlerle kendilerini kabul ettirme başkaldırı girişimine çevirebilirler. Yani kü-reselleşme, marjinal kültürlerin karşı direnişe geçmesini tetikleme ola-sılığını da beraberinde getirebilir…

*D. Ü. Fen Ed. Fak. Diyarbakır

*******************
Evrim Ölçer Özünel
Turistik “Yöre”lerde Sunulan Hizmetin Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Zenginleştirilmesi ve Mekânları Tüketmek Üzerine…

Çağdaş turizm anlayışının ürettiği ve “çağdaş turist” tarafından tüketilen mekânlar “yöresel” olma, “otantik” olma gibi kavramlar… UNESCO’nun 2003 yılında imzaladığı Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi bağlamında turizmin nasıl biçimlendirilebileceği maddesi… Kültürel değerlerin turizm sektöründe kullanıma sokulmasının, tükenmekte olan mekânların yeniden üretilmesi…

******************

Yrd.Doç.Dr. Feyzan Göher
Geleneksel Türk Gölge Oyunu Karagöz ve Karagöz Müziği…

Geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA), Kültür Bakanlığı gibi kuruluşların yanı sıra bazı gönüllüler tarafından yaşatılmaya çalışılsa da günümüz gençleri ve çocukları tarafından çok az tanınmaktadır… Karagöz müziği, Türk müziğinin değişik tür ve beste çeşitlerini barındırır…

*Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

****************

Füsun Aşkar*
Sanatsal Kaygıdan Kent Kültürüne Halk Dansları Uygulamalarının İletişimsel Perspektifte Değerlendirilmesi…

Yeniliklere açık seyirci, bir yandan genel anlamda kabul görmüş uygulamaları estetik yargıları doğrultusunda değerlendirirken, bir yandan da yapılan değişikliklerle kültürel ögeler konusunda bilgi toplama sahası edinmektedir. Korumak-yaymak-yaşatmak anlayışı çerçevesinde devreye giren iletişim olgusu, bakış açılarını değiştirme rolünü üstlenmektedir… Kendi yarattıklarını öldürerek beslenen, var olanı da türeyeni de çabuk tüketen popüler kültür ürünleri… halk danslarının sahip olduğu niteliklerden yararlanarak yapılan sahne uygulamalarında, geleneksel ögelerin yozlaştığını savunan anlayış ile reklam değeri taşıdığına inanan karşı görüşlerin ortada buluşturulması…

* Ege Üniversitesi, D.T.M Konservatuvarı, T.H.O. Bölümü, Öğretim Görevlisi

*******************

Prof. İlhan Özkeçeci*

Tarihi Mekân Ve Beldelerin Turizme Yönelmesiyle Yaşanan Değişimin, Geleneksel Kültürün Tanıtılıp Korunmasına Etkileri…

Türkiye, çok kapsamlı, zamana mekana yayılmış ve sadece tarihsel olanı değil, günceli de kapsayan kültür ve geleneğin ne anlama geldiğini veya bizim bu kavramlardan ne anladığımızı iyi analiz etmek gerekiyor. Herşey dahil konseptiyle yola çıkıp mazisinden elinde kalan ne varsa para ettirmeye çalışan bir yaklaşım yerine kendine ait olanı tanımak, anlamak, sahiplenmek çerçevesinde bir yaklaşım doğal ve tarihsel mirası, çevreyi korumada ve yeni nesillere aktarmada çok daha kalıcı ve başarılı sonuçlar doğuracaktır..

*Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi

*******************

Dr. Kamile Perçin Akgül*
Geleneksel Boyutta Ekinsel Birikimlerin Uluslararası Düzlemde Özgün Kalabilme Sorunsalı…

Tarihsel süreçte azınlıklarına gösterdiği hoşgörü ve ayrıcalığı gereğince aktaramayan ulusların ekinsel çeşitliliğinin ötekiler tarafından algılanamaması durumu istenmeyen sonuçlara neden olabilecektir. Aynı toprağı, aynı bayrağı, aynı tarihsel ve ekinsel geçmişi paylaşmış insanların etkileşimleri sonucu benzeşmelerinin göz ardı edilerek, sunum içeriklerinde kendi geleneksel yapılarıyla ilişkisi olamayan öğelere yer verdikleri suçlaması yapılabilecektir… Yozlaşma karşıtı ve ulusal özgünlüğün sürekliliğini amaçlayan ekinsel ve sanatsal içerikli uluslararası örgütlenmeler; çeşitlilik temeline dayandırılmış, kimlik bozunmalarının ve toplumsal başkalaşımların karşısında yeralmıştır. Bu duruş, farklılıkların eleştirilmemesi gereğini vurgulayarak dünya barışını destekleyici önemli bir katkı sağlamaktadır.

*İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi

******************

Victoria Horvath*
Uluslararası Kültür ve Sanat Organizasyonlarında Geleneksel Kültürleri Korurken ve Teşvik Ederken Karşılaşılan Problemler
Geleneksel Kültürü Korumak – Macaristan Modeli…

1900lerin başlarında başlayan sistematik bilimsel araştırmalar bunları geniş halk kitlelerinin erişimine sunmuştur. Birçok folklorik sanat hareketi gelişmiş (Community Folk Song Chorus Movement, Revival Movement, Heritage Safeguarding Movement, Urban Táncház Movement, etc.) ve hızla popülarite kazanarak bu konudaki pratisyenleri ödüllendiren bir devlet sistemi oluşturulmasına neden olmuştur (ie. Master of Folk Art 1953’ten bu yana her sene verilmekte olan bir ödüldür). .. - Kültürel mirasın tanım itibariyle taklitçi olduğu göz önüne alındığında, örneğin geleneksel olarak yerel modellemeye dayanan süreçler sayesinde çalışması, bu konudaki acil kaygı sürecin küresel bir boyuta kaymasıdır. Yerel kültürel modeller bu değişimde hayatta kalabilecek midir? Giderek şehirleşe- Küresel toplumda kültürel modelleri n yayılması konusunda ticari çıkarların çok önemli bir rol oynadığı göz önüne alındığında, bunun karşısında ticari olmayan, yerel kökenli kültürün tutunabilme şansı var mıdır?n bir toplum sadece küresel olmayan fakat yerel olan bir modeli benimseyebilecek midir?.. UNESCO gibi gerçekte –herhangi bir güçlü ekonomik destekten yoksun- muhafazakar/koruyucu bir duruş etkili olabilir mi?.. Bu sorular ve endişeler bizi katılımcı geleneksel kültürler alanındaki çalışmamızı bitirebilmekten uzak kılar.

*CIOFF Macaristan, 2009

**********************

Dr. Jerzy Chmiel*
Geleneğin Kuşaktan Kuşağa Aktarımı…

İnsanlığın hayatta kalmasının ulusların ve devletlerin birleşmesinde olduğuna inanan düşünüş zaman ilerledikçe daha çok paylaşılır hale gelmiştir; .. gelecek nesilleri üzerinde yaşayabilecekleri bir dünya yaratmak için genç insanları uygun olarak hazırlamak görüşü de önem kazanmıştır… CIOFF, geleneğin nesilden nesile aktarılması sürecinde aktif bir şekilde görev alan, dünya çapında bir sivil toplum örgütüdür.

*CİOFF Polonya, 2009

******************

Yrd.Doç.Dr. Ruhi Ersoy*
Uluslararası Kültür - Sanat Organizasyonları Bağlamında Gaziantep’ten Üç Açılım; Gügemer,Tarihi Yol, Elsanatları Ve Bakırcılar Çarşısı Örneği…

Küreselleşen dünyada ulusal kimliklerin muhafazası bir yana dünya bu süreçten tek tipleşerek renksiz ve lezzetsiz kalmama adına artık rahatsızlık duymaktadır… Gaziantep Şehrinden ve Gaziantep Üniversitesinden üç örnek projeyi model olarak sunmak ve söz konusu projelerden hareketle hayata geçen kültürel değerlerin hem milli kimliğin gelişimi hem de kültür turizmine katkısını ele almak istiyoruz.

*Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü

*******************

Seda Kılınç*
Küreselleşme Olgusu Ve Geleneksel El Sanatlarının Korunması…

Kültür politikaları, günümüz ve geleceğin kültür yapısının belirlenmesinde, kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında önemli bir rol oynar. Öncelikle küreselleşme olgusuyla gelen kültürel değişim ve gelişime bağlı olarak geleneksel kültürlerin ne yönde etkilendiği ve bu etkilerin beraberinde getirdiği sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durulmalıdır. .. Özellikle geleneksel meslekler ve zanaatlar, halk müziği, halk oyunları, halk tiyatrosu gibi alanlarda yetişen kişiler bilgi ve becerilerini gelecek kuşaklara aktarmakta sorunlar yaşamaktadırlar… Geleneksel kültürün korunması, kültürel mirasın tanıtılması ve aktarılmasında kültür aktarıcılarının önemli bir rolü olduğuna da dikkat çekilmeli, kültür taşıyıcılarına gereken önem verilmelidir.

*T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Başkanlığı, Somut Olmayan Kültürel Miras Birimi

********************
Sema Demir*
Kültürel Sürekliliğe Katkı Bağlamında Beypazarı Yaşayan Müze Örneği…

Kültür bakanlıkları, okullar, dernekler ve müzeler ulusun kültürel değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak kısacası kültürün sürdürülebilirliğini sağlamak için yoğun mesai harcarlar… Avrupa 19. yüzyılın ikinci yarısından beri gerek somut gerekse somut olmayan kültürün sürekliliği için özellikle anımsatma kurumlarının başında gelen müzelerle ilgili çalışmalarda aşama kaydetmiştir… Sözel belleğin ve geleneklerin koruma altına alındığı müze fikriyse ancak 20. yüzyılın sonunda Türk bilim insanları tarafından telaffuz edilir ve yazılır olmuştur. Somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik bir müze açma fikri 1985 yılında düzenlenen “Folklor Açık Hava Müzelerinin Türkiye’de Kurulma İmkânları Sempozyumu”nda dile getirilmiştir… Beypazarı’nda 2007 yılında açılan “Yaşayan Müze”, Türk sözel belleğini ve geleneklerini koruma altına alma tasarısının çok uzun zaman öncesine dayanan düşünce tohumlarının yeşermesi olarak görülebilir.

*Beypazarı Yaşayan Müze Md.

********************

Yrd.Doç. Dr. Süleyman Doğan*
Anadolu Çerkez Kültürünün Korunma Sorunları Ve Çözüm Yolları…

Çerkez kültürünü oluşturan esaslar şu başlıklar altında işlenmiştir.
1. Aile ve Akrabalık İlişkileri
2. Giyim, Kuşam ve Besleme Kültürleri
3. Halk Oyunları ve Danslar
4. Dil ve Edebiyat

Günümüz kültür dünyası Batı ve Doğu kültürleri olarak iki ana kültür çevresi şeklinde bölümlenir. Çerkez kültürüne Batılı demek zor olduğu gibi Doğulu demek de oldukça zordur.

*Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

**********************

Şule Bilge Özkeçeci*
Geleneksel-Modern Ayrımıyla Öne Çıkan Geleneksel Kültürü Korumada Toplumsal İçgüdünün Rolü…

Toplum hangi eskiyi bugünkü yeni ile değiştiriyor, hangi yapıyı korumada direniyor veya yeniyi nasıl kendine dönüştürüyor? Postmodern yaklaşımlar içinde insana, ahlaki değerlere, tabiata verdiği zarar ve yıkımlarla ele alınıp kıyasıya eleştirilen modernleşme süreciyle tektipleştirilmeye çalışılan dünya, şimdi bu açmazı görüp yerel kültürlerin ve geleneksel değerlerin ön plana çıkarılması çabasındadır… Güçlü ve özgün bir kültür ve medeniyete sahip olmak isteyen bir toplumun hedefi modernleşme olamaz…

*Sanatçı-Sosyolog

***********************

Timur Vural*
Uluslararasi Kültürel Ve Sanatsal Organizasyonlarda Mehter Müziğinin Yayginlaştirilmasi…

Mehter müziğinde yer alan enstrümanların taşınması, mehter takımının sayıca kalabalık olması, müziğin ses düzeyinin her salona ve her organizasyona uygun olmaması gibi nedenlerden ötürü günümüzde ulusal ve uluslararası kültürel ve sanatsal etkinliklerde gerektiği kadar yer almamasına neden olmaktadır… mehter müziğinin daha küçük müzik grupları tarafından seslendirilmesi sayesinde, bu müziğin daha geniş topluluklara tanıtılması sağlanabilir.

*Bando Okulları Komutanlığı Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı

***********************

Tuba Saltık*
Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi Bağlamında Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma Ve Uygulama Merkezi’nin Çalışmaları…

Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (THBMER), Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Eylül 2003’te kurulmuştur. Merkezin kuruluş amacı; hızla küreselleşen dünyada, kültürel çeşitliliğin ortadan kalktığı ve insanlığın tek tipleşmeye doğru gittiği bir süreçte Türk kültür varlığının bilimsel yollarla derlenmesi, arşivlenmesi, müzelenmesi ve korunup tanıtılarak gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarına katkı sağlamaktır… sözlü gelenekler ve anlatımlar; gösteri sanatları; toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler; doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar; el sanatları geleneği gibi konular Somut Olmayan Kültürel Miras (Intangible Cultural Heritage) olarak tanımlanmaktadır.

*G. Ü. Türk Halkbilimi Böl. Arş. Gör.

***********************

Tuğçe Erdal*
Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi Ve Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi…

Küreselleşen dünya ile birlikte farklı farklı kültürler değişmeye, birbirleriyle aynilik göstermeye hatta yok olmaya yüz tutmuştur. Hâlbuki kültürün fıtratında farklılık vardır. Her millette farklı olan giyim- kuşam, mutfak, inanç, ritüel, yaşam tarzı vb. unsurlar aynilik gösterdiği zaman fark edilmiştir ki, daha lokal olan kültür yok olmakta yerine ise genel geçer davranış kalıpları ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda da kültürden söz edilemeyecek ve farklı milletleri tanımaya hatta seyahat etmeye bile gerek kalmayacaktır. Bu durum, dünyada kültür açısından bir tehlike olarak algılanmıştır. Bütün bunları göz önünde bulunduran UNESCO, kültürün korunması gerektiğine dikkat çekmiş ve bu minvalde bir çalışma yapmıştır. UNESCO’nun Eylül- Ekim 2003 döneminde toplanan 32. Genel Konferansı sırasında, Somut Olmayan Kültürel Mirasın (SOKÜM) Korunması Sözleşmesi, önce 09–14 Ekim 2003 tarihlerinde çalışmalarını yürüten Kültür Komisyonu’nda sonra da 15 Ekim 2003 tarihinde toplanan Genel Kurulda onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye ise bu sözleşmeye Ocak 2006 tarihinde taraf olmuştur… Türkiye sözleşmenin bu amacına yönelik olarak çok önemli bir girişinde bulunmuş ve Gazi Üniversitesi bünyesinde 2005 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesini açmıştır.

*Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Araştırma Görevlisi

*****************

Dr. Yavuz Daloğlu*
Kültürel Etkileşim Açısından Hangi Müzik Türlerimiz Türkiye’nin Tanıtımında Doğru Seçim Olabilir?..

Alman müzikolog ve yazar Herman Kretzschmar, müziği aynı bizde de olduğu gibi bir dil olarak tanımlamıştır: “Açıklığı, konuşulan dile oranla daha az olmakla birlikte, daha ince, daha koyultulu, yani nüanslı, daha derinden etkileyici bir konuşma sanatıdır, bir sprachkunst’dur.”
Böyle güçlü, etkileyici, insanları ve toplumları harekete geçiren müzik sanatında, tarihin derinliklerinden bugüne değin her toplum kendi ses dünyasını yaratmış ve müziğin türlerini de biçimlendirmiştir. Bunlar içinde, bir toplumun dünyaya açılan yüz ağartacak değerdeki müzik türleri, Türkiye’nin uluslararası tanıtımında hangileri olmalıdır?

*Müzikolog – Besteci. DEÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CİOFF “Uluslararası Kültürel Ve Sanatsal Organizasyonlarda Geleneksel Kültürlerin Korunması Ve Tanıtılması Açısından Sorunlar ve Çözüm Yolları” Sempozyumu 27 Haziran 2009 Cumartesi günü düzenlenen Miniatürk, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Boğazı Tekne Gezisinin ardından Kapalıçarşı/Mısır Çarşısı turu ile sona erdi.

****************************

YÜRÜTME KURULU

Prof. Fikret DEĞERLİ Yeditepe Üniversitesi
Ahmet TURAN Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı
Ali CAVAZ Halk Oyunları Uzmanı - Araştırmacı
Ersan ULUSAN Küçükçekmece Belediyesi Kültür Md.
Savaş TUĞSAVUL CIOFF Türkiye Başkanı
Muammer ARSLAN CIOFF Türkiye Genel Sekreteri

BİLİM KURULU

Prof. Fikret DEĞERLİ Yeditepe Üniversitesi
Prof. Şehvar BEŞİROĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Gürbüz AKTAŞ Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Nihal ÖTKEN İstanbul Teknik ワniversitesi
Doç. Dr. Serpil MURTEZAOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. İlknur DEMİRBAĞ İstanbul Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Belma KURTİŞOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi
Hoşgeldiniz