Kadıköy ve Amasya Geleneksel TSM Beste Yarışmaları için Başvurular Devam Ediyor…


Toplam Okunma: 7164 | En Son Okunma: 22.06.2018 - 00:12
Kategori: Yarışmalar

Şarkı / beste yarışma sonuçlarının geçen zaman sonrasında hatırlanma oranı nedir?.. Yarışmalar ve jurileri halkın nabzını tutabiliyor mu? Juriler seçmesini mi bilmiyorlar yoksa yapıt mı gelmiyor?.. Juri üyesi seçimlerinde isabetsizlik mi sözkonusu? “Kanımda kıvılcım (1990)” dışında geçmiş beste yarışmalarından bir ezgiyi anımsayabilen var mı?.. Kimbilir belki de seçilen şarkıların tanıtımı ve pazar bulması için çalışmalar yapılmalı… (Bkz: http://www.musikidergisi.net/?p=915) Sözkonusu yarışmalara bu müziği sevenlerce verilen destek, yarışma sonrasında da bekleniyor… Artık gelenekselleşmiş iki şarkı yarışmamız için başvurular devam ediyor:

10. KADIKÖY TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE (ŞARKI) YARIŞMASI Şartnamesi

SON MÜRACAAT TARİHİ: 30 NİSAN 2010

FİNAL KONSERİ : 17 MAYIS 2010

“ 10.KADIKÖY TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE(ŞARKI) YARIŞMASI”
ŞARTNAMESİ

I-GİRİŞ ve AMAÇ :

I-T.C. Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri organizasyonunda “ 10.Kadıköy Türk Sanat Müziği Amatör Beste(Şarkı) Yarışması” adıyla bir yarışma düzenlenecektir.
Amaç:Türk Sanat Müziği repertuarına yeni eserler kazandırmak,bestecileri yeni eserler üretmeye özendirmek amacı ile düzenlenen yarışma bu şartname uyarınca gerçekleştirilecektir.

II-YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
a) Yarışmaya seçici kurul üyeleri, jüri üyeleri ve bunların 1. ve 2.derece hısımlarının dışındaki
  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilirler.

III-ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER ve GEREKLİ İŞLEMLER
a) Şarkı sözleri,Anayasa ve Cumhuriyetin temel ilkelerine,Atatürk devrimlerine ve çağdaş uygarlık düzeyine uygun olmalıdır.Moral bozucu,bir politik görüşü övücü ve yerici olmamalı,müstehcen sözcükler kullanılmamalıdır.
b) Türk Sanat Müziğinin asıl karakterine uygun olmalıdır.
c) Türk Sanat Müziğinin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanacak; makam,usul ve biçim
  olarak yenilik taşıyorsa, bugünkü sisteme ters düşmemelidir.
d) Günümüz toplumunun algılayacağı nitelikte olmak kaydıyla, form ve usul kısıtlaması
  olmayacaktır.
e) Eserde,form,usul,prozodi bakımından uyuma ve kompozisyon bütünlüğüne özen gösterilmelidir.
f) Tek sesli bestelenmeli ve süresi 3-5 dakika arasında olmalıdır.
g) Başka eser veya eserlerle hiçbir şekilde benzerlikler taşımamalıdır.
h) Daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve hiçbir yarışmada eser sahibi bilinecek şekilde , ödül ile değerlendirilmemiş olacaktır.

IV- GENEL HÜKÜMLER ve KAYITLAR
1. Yarışmaya her eser sahibi en çok 5 eserle katılabilir.
2. Kayıtlar 15 Şubat 2010 Pazartesi tarihinde başlayacaktır. 30 Nisan 2010 Cuma akşamı saat: 17:30’da sona erecektir.
3. Yarışmacılar, gereken evrakları belirtilen tarihler içinde, şartnamenin sonundaki adrese şahsen imza karşılığı teslim edebilecekleri gibi, taahhütlü posta ile de gönderebileceklerdir. Kayıt için ulaşma tarihi esas olup, postadaki gecikmeler veya kayıplardan kurumumuz sorumlu değildir.

NOTALAR:
a)Eserlerin notaları 5′er nüsha halinde temiz ve okunaklı yazılacak, kurşun kalem kullanılmayacaktır.
b)Fotokopi ile çoğaltılabilecektir.
c)Nota yazımı, Aral-Ezgi-Uzdilek sistemine (bugünkü uygulamaya) uygun olacaktır.
d)Nota üzerinde, toplam süre ve metronom hızı belirtilecektir.
e)Başka besteler(şarkılar) ile bariz benzerlik taşımayacaktır.
f) Eserlerin üzerinde yazarların adları veya kimlik belirleyici hiçbir işaret bulunmayacaktır, sadece “RUMUZ” kullanılacaktır.
g) Her eser için ayrı bir rumuz kullanılacaktır. Her”RUMUZ” en fazla 5 harf olacaktır.
h) Notalar beşer nüsha halinde ayrı kağıtlara temiz ve okunaklı yazılacaktır. Kurşun kalem kullanılmayacaktır. Fotokopi ile çoğaltılabilecektir.

V-ESER TESLİMİ İLE İLGİLİ GEREKLİ BELGELER:

V-1 ZARF:
a)KİMLİK ZARFI:Zarfın içindeki:
1-Katılımcı bilgilerini de içeren taahhütname(imzalanmış olarak)
2-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3-1 adet vesikalık fotoğraf
4-Yukardaki belgelerin içine konulduğu “Kimlik Zarfı” kapatılarak üzerine ad soyad yazılacaktır.

b)EVRAK ZARFI
İçerisinde yukarıda belirtilen şekilde hazırlanmış “Kimlik Zarfı” ile 5′er nüsha olarak hazırlanan notalar ve şarkı sözleri konacaktır.
Besteciler yarışmaya birden fazla eserle katıldıklarında,her eser için ayrı döküman ve zarf düzenleyecektir.
Nota ve şarkı sözlerinde yukarıdaki esaslara aykırı bir şekilde ad ve kimlik belirleyici işaret ile eksik belge
bulunması halinde, o beste(şarkı) yarışma dışı kalacaktır.

VI- SEÇİCİ KURUL
a)T.C Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri yetkililerinden oluşturulur.
b)Ön eleme değerlendirme formunu hazırlar.
c)Yarışma ön jürisi ve final jürisi üyelerini belirler.
d)Yarışmaya katılan eserlerin şartnameye uygun olanlarını 4 Mayıs 2010 Salı akşamına kadar ön jüriye ulaştırır.Ön jüri sonuçlarına göre finale kalanları ilan eder ve finalistlere bildirir.
e)Yarışma günü ve saati ile ilgili olabilecek değişiklikleri finalistlere bildirir ve kamuya duyurur.
f)Yarışma sonuçlarını ilgililere bildirir ve ilan eder.

VI-1 ÖN JÜRİ:
a)Konusunda uzman 3 kişiden oluşur.
b)Toplanma ve çalışma esaslarını kendisi belirler.
c)En geç 11 Mayıs 2010 Salı akşamına kadar , finale kalan 10 şarkı sözünü seçer ve seçici kurula bildirir.

VI-2:FİNAL JÜRİSİ
a)Konusunda uzman 7 kişiden oluşur
b)Değerlendirme esaslarını kendisi belirler.
c)Final yarışmasında dereceye girecek ilk üç eseri seçer.

VII-FİNAL YARIŞMASI:
a)17 Mayıs 2010 Pazartesi akşamı, saat 20:30′da,Kadıköy Belediyesi Evlendirme Salonu’nunda yapılacaktır. Final jürisinin ve halkın huzurunda gerçekleşecek final yarışmasında eserler yorumlanacaktır. Sonuçlar aynı gece açıklanarak, ödüller sahiplerine dağıtılacaktır.
 b)Aynı gün saat 18:00-19:30 arası ,aynı yerde prova yapılacaktır. Finalist eser sahiplerinin,provadan 1 saat önce yarışma yerinde bulunmaları zorunludur.
 c)Besteciler, Yorumcularını kendileri belirleyecektir. Yorumcu bulamayanlara yarışma sekreteryası yorumcu bulacaktır. Ancak bu durumda,konserden en az 1 hafta önce bu konudaki taleplerin bildirilmesi zorunludur.

VIII- ÖDÜLLER:
1.’ye 2.000,00 YTL
2.’ye 1.500,00 YTL
3.’ye 1.000.00 YTL
Ayrıca finale kalan on yarışmacı plaket ile onurlandırılacaktır. Ödüller final konseri sonunda verilecektir.

IX-ÖDÜLLERİN PAYLAŞIMI:
Ödüllerin %60′ı besteciye,%40′ı söz yazarına aittir. Besteci ve söz yazarı kendi aralarında bunun dışında bir paylaşımda anlaşabilirler.Ancak ödülün tümü besteciye ödenir.Paylaşımdan besteci sorumludur.

X- İTİRAZ HAKKI
Yarışmacıların yarışma şartnamesi ve sonuçlarına itiraz ve dava hakkı yoktur.

ŞARTNAME TEMİNİ, KAYIT ve BİLGİ:
Yarışma Şartnameleri aşağıda belirtilen adreslerden alınacağı gibi internet yolu ile web sayfalarından da temin edilebilir.

Kadıköy Belediyesi :
Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi:
BİLGİ :
Nesibe MÜSEVİTOĞLU
Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi
Yönetim Kurulu Üyesi
Kültür Sanat Koordinatörü
Tel: 0216- 346 71 71
 0216- 346 57 57
Fax: 0216- 346 71 71
GSM: 0532 323 72 34
Web:
www.kadikoy.bel.tr
*     *     *     *

AMASYA BELEDİYESİ
“7. ALTIN ELMA TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI-2011”
ÖZEL ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
GİRİŞ

MADDE 1: Amasya Belediye Başkanlığı, Türk Sanat Müziği Repertuarına yeni eserler kazandırmak:bestecileri yeni eserler üretmeye teşvik etmek amacıyla “Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2011” adıyla bir yarışma düzenlenmiştir.
Bu düzenleme “7.Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2011-Özel Şartnamesi” hükümlerine göre gerçekleştirilir.

AMAÇ
MADDE 2: “7.Amasya Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2011”un amacı, Türk Sanat Müziği Repertuarında kullanılabilecek nitelikte yazılmış eserlerin seçimidir.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR
MADDE 3:Yarışmaya; Yarışma Seçici Kurul Üyeleri,Jüri Üyeleri,Amasya Belediyesimensupları ve bunların birinci ve ikinci derecede yakınları dışındaki herkes katılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÖN SEÇİCİ KURUL
MADDE 4: Amasya Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışmasına katılmak üzere Amasya Belediye Başkanlığı’na teslim edilen besteler arasından Türk Müziği Repertuarına girebilecek nitelikteki bestelerin seçimi amacıyla, Amasya Belediye Başkanlığı’ncabu konuda uzman olan kişiler arasından 5 kişilik bir “Ön Seçici Kurul” oluşturulur.
-Ön Seçici Kurul en az 3 üye ile toplanır.
-Kararlar salt çoğunlukla alınır,oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
-Kurulun çalışma yöntemi ve oylama usulü Ön Seçici Kurul tarafından toplantı öncesinde belirlenir.Kurul tarafından bu konuda farklı bir yöntem belirlenmediği takdirde açık müzakere –değerlendirme ,gizli oylama yöntemi uygulanır.
-Ön Seçici Kurul,hazırlamış olduğu raporda, ödül ve mansiyona değer toplam 10 eserle; bunun dışında ödül ve mansiyon verilmeksizin övgüye değer nitelikte gördüğü diğer eserleri belirtilebilir.Bu tespitlerden sonra Ön Seçici Kurul un görevi sona erer.
-Ön Seçici Kurulca ödül ve mansiyona değer görülen 10 eserin derecelendirilmesi; Amasya Belediye Başkanlığı tarafından uygun görülecek bir tarzda teşkil edilecek bir jüri tarafından Amasya da halk huzurunda gerçekleştirilecek bir yarışma ile yapılır.Para ödülleri yarışma sonrası verilecek olup, yarışma saati ve yeri ayrıca bildirilecektir.Ödül ve mansiyona değer görülmeyen eserler, üç ay içinde talep edildiği takdirde beste sahiplerine iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER
MADDE 5:
a)Şarkı sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden Atatürk ilkeleri ve bu ilkelerin gerektirdiği dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız olmaması ve ticari bir amaç taşımaması gerekmektedir.
b)Yarışmaya gönderilecek eserler:
aa)Türk Sanat Müziğinin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve orijinal çalışmalar olacaktır.
bb)Makam,usul ve form olarak yeni buluşlarla bestelenmişse, Türk Sanat Müziğinin bugünkü sistem ve kaidelerine ters düşmeyecektir.
cc)Türk Sanat Müziğinin asli karakterine uygun olacak,milli müzik zevkini geliştirici nitelikleri bulunacaktır.
dd)Şarkı formunda ve küçük usullerle bestelenmiş günün anlayışına uygun olacaktır. (Bu usullerin hareketli mertebelerinin kullanılması tercih sebebidir.)
ee)Makam,usul,anlatım ve prozodi yönlerinden uyumlu bir şekilde bestelenecektir.
ff)Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olacaktır.
gg)Tek sesli olarak bestelenecektir.
hh)Toplam olarak beş dakikayı geçmeyecektir.
c)Eserler hiçbir şekilde başka bir eserle bariz benzerlikler taşımayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KARŞILIKLI HAKLAR
MADDE 6:
1-Besteci “Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2011” için gönderdiği eserlerini yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz, yayınlatamaz.

2-Öngörülen ödül,teamüller doğrultusunda söz yazarları için % 40,besteciler için %60 ücreti kapsar,ancak besteci ve söz yazarı arasında ücrete ilişkin olmak üzere yapılan sözleşmeler yarışma tertip komitesince de geçerli addedilir. Amasya Belediyesi para ödüllerini direkt olarak hak sahibine teslim eder. Katılamayan yarışmacıların belirtecekleri hesap numarasına havale edilir.

3-Amasya Belediye Başkanlığı ödül ve mansiyon alan eserlerin bestecilerine şarkı sözü yazarlarına Telif Hakları Yasası’ndan doğan hakları saklı kalmak üzere aralarında yapılan anlaşmada belirtilecek süreyle yerel radyo ve televizyonlarda yayınlama, plak, band, kaset, cd vb. materyal haline getirme, notasını basma, kitap haline getirme, yayın, eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkına sahiptir.

4-Besteciler eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde ve hiçbir eserden ilham almadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip‘Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2011 ;Özel Şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK-1) belgeyi yarışma bürosuna vermekle yükümlüdürler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ESER TESLİM,YARIŞMA TAKVİMİ,ÖDÜLLER
ESER TESLİMİ:
MADDE 7:
1-Yarışmaya her besteci en fazla 5 eserle katılabilecektir

2-Eserlerin notaları 7 şer nüsha halinde;

a)Temiz ve okunaklı yazılmış olacaktır.
b)Kurşun kalemle yazılmayacaktır.
c)Teksir ve fotokopi ile çoğaltılabilecektir.
d)Nota yazısı,usul ve usul bölümleri : Aral-Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olacaktır.
e)Nota üzerinde metronom hızı belirtilecektir.
f)Nota üzerinde besteci ve söz yazarı adı olmayacak,sadece rumuz yazılacaktır.

3-Besteciler her eser için en az 5 harften oluşan tek kelimelik ayrı birer rumuz kullanacaklardır.

4-Şarkı sözleri daktilo ile yazılacak,üzerinde yalnız o eser için seçilen rumuz bulunacaktır.

5-Besteciler,biri küçük ‘Kimlik Zarfı ;diğeri büyük ‘Evrak Zarfı ; olmak üzere 2 adet zarfı yarışma bürosuna elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi içinde son gün; evrakın postaya verildiği değil, kurumumuza intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

a)Kimlik zarfı üzerine yalnız rumuz yazılacak,içinde:
-Besteci ve söz yazarının adları,
-Bestecinin adresi,varsa telefon numarası,
-Bestecinin bu yarışmanın şartnamesinin aynen kabul ettiğini belirten şartname eki(Ek-1) belge imzalı olarak bulunacaktır.
b)Büyük evrak zarfı üzerine de rumuz yazılacak,içinde notalar ve şarkı sözleri bulunacaktır.Büyük evrak zarfı üzeri ve içeriğinde hiçbir şekilde kimlik bilgisi veya kimliği çağrıştırıcı yazı,işaret vb.bulunamaz.
c) Besteciler birden fazla eserle yarışmaya katılıyorlarsa,her eser için,istenilen dökümanlar ayrı ayrı düzenlenecektir.
d)Posta ile müracaat edildiğinde dış zarf üzerine de yalnız rumuz yazılabilecektir.
e)Herhangi bir şekilde,nota ve şarkı sözleri üzerinde eser sahibinin yazılı olarak adı belirtilmiş veya yukarıdaki(b)fıkrasına aykırılık söz konusu ise bu şarkı değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

6-Eserler en geç 29.04.2011 tarihi çalışma saati bitimine kadar Amasya Belediye Başkanlığı-Amasya “ adresindeki “Altın Elma TSM Beste Yarışması 2011 bürosuna elden teslim edilecek veya postayla ulaştırılmış olacaktır. Postadaki gecikmeler için Amasya Belediyesi sorumlu tutulamaz.

FİNAL YARIŞMASI

MADDE 8:İkinci bölümde ön görüldüğü tarzda gerçekleştirilecek olan final yarışması,Amasya da halk huzurunda,jüri üyeleriyle, çeşitli ses ve saz sanatçılarının da katılımıyla yapılır. Ödül-Mansiyon alan eserlerin seslendirileceği bu etkinliğe davet edilecek olan besteci ve güfte şairlerinin ulaşım(otobüs), Amasya daki konaklama ve ağırlama giderleri yarışma komitesi tarafından karşılanacaktır.

SON HÜKÜM

MADDE 9:Bu şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin müzik kalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler yazılmasına, iş bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, gerekli tedbirleri almaya Amasya Belediye Başkanlığı yetkilidir.

YARIŞMA TAKVİMİ

MADDE 10:
-Eserlerin kurumumuza son teslim tarihi; 29.04.2011 dir.
-Ön Seçici Kurul en geç 25.05.2011 tarihinde ödül ve mansiyona değer 10 eser ile övgüye değer eserler varsa tespit ederek Amasya Belediye Başkanlığına bildirilecektir.
-Halka açık yarışma ve ödül töreni jüri ve halk huzurunda 19/06/2011 tarihinde yapılacak olup,bunun yeri ve saati ayrıca ilan edilecektir.

ÖDÜLLER
Birinci: 5.000 TL
İkinci: 4.000 TL
Üçüncü: 3.000 TL
Mansiyonlar(7 Adet):1.500 TL(her biri için)

NOT:
Danışma ve bilgi için aşağıdaki adres ve telefonlardan bilgi edinilebilir.

Osman AKBAŞ
Amasya Belediye Başkan Yardımcısı
Tel: 0 (358) 218 80 56
Santral: 0 (358) 218 48 14 - 0 (358) 218 80 00 (İç Hat:201)
Fax: 0 (358) 218 32 86
e-posta : amasya@amasya.bel.tr
Web: www.amasya.bel.tr

EK-1

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
AMASYA
  Yarışmaya gönderdiğim orijinal eser, bütünüyle kendime aittir. Daha önce hiçbir yarışmaya göndermediğimi, hiçbir şekilde hiçbir eserle bariz benzerlik taşımadığını “Amasya Belediyesi 7. Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2011” Özel Şartnamesi hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.

Adı Soyadı
İmzası
BESTECİNİN
RUMUZU :
ADI SOYADI :
ADRESİ :
TELEFON NO:
İMZASI :
Hoşgeldiniz