Yazma Eser Uzmanlığı ve Yazma Eser Uzman Yardımcılığı Duyurusu…


Toplam Okunma: 5097 | En Son Okunma: 23.05.2024 - 06:42
Kategori: Bilgi

İsmi müzikoloji olan bölümlerimiz yılda kaç adet müzik yazması çevirmekte ve yayınlamaktadırlar? O bölümler açısından yanıtlanması gereken bir sorudur bu… Bir yazmanın gün ışığına çıkarılması hem geçmişe ait yeni bilgiler, hem de ait olduğu kültürün sürekliliği açısından önemlidir. Çünkü monografik yayınlar tarihsel araştırmaların belkemiğini oluşturur. Birinci derece kaynaklardaki veriler üzerine kurulmuş araştırmaların çokluğu, müzik bilim düzeyi açısından da belirli bir seviyenin göstergesidir… Konuyla ilgili bir kadro ilanının detaylarını yayınlıyoruz. Darısı müzikoloji bölümlerimizin başına(*)…

Yazma Eser Uzmanlığı ve Yazma Eser Uzman Yardımcılığı Duyurusu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenleyen 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bahsi geçen Kanunun “Atama ve kadrolar” başlıklı 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, Yazma Eser Uzmanı ve Yazma Eser Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaklarda, Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ilave olarak; en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşivcilik, bilgi ve belge yönetimi, Türk dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, tarih, Türk el sanatları, taşınır kültür varlıklarının korunması ve restorasyonu, kimya, biyoloji, sanat tarihi bölümleri veya ilahiyat fakültesinden mezun olma veya bu alanlarda doktora yapmış olma şartı aranacağı, hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin 7 nci fıkrasında; Kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevli personelden, Bakanlığın uygun görmesi halinde, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki yükseköğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucu uzman kadrolarına atanmış olanlardan Bakanlıkça yapılacak Osmanlı Türkçesi sınavında başarılı olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatı alınmak suretiyle, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmak kaydıyla Yazma Eser Uzmanı olarak atanabilecekleri, ancak, bu şekilde atanacakların sayısının Yazma Eser Uzmanı kadro sayısının yüzde yirmisini geçemeyeceği, 8 inci fıkrasında da bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Bakanlık bünyesinde, bu Kanunun yayımı itibariyle en az üç yıl süreyle çalışmış olan personelden, bir yıl içerisinde başvuranlardan, Bakanlıkça yapılacak mesleki bilgiyi içeren sınavda başarılı olanlar Yazma Eser Uzman Yardımcısı kadrolarına; Bakanlıktaki Kültür ve Turizm Uzmanları arasından, yönetmelikte belirtilen Yazma Eser Uzmanlığı şartlarına haiz olanların da Yazma Eser Uzmanlığına atanabilecekleri, ancak bu şekilde atanacakların sayısının, Yazma Eser Uzman Yardımcısı ve Yazma Eser Uzmanı kadro sayısının yüzde kırkını geçemeyeceği, hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevli personelden, Bakanlığın uygun görmesi halinde, 6093 sayılı kanunun yukarıda belirtilen 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki yükseköğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucu uzman kadrolarına atanmış olanlardan Bakanlıkça yapılacak Osmanlı Türkçesi sınavında başarılı olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatı alınmak suretiyle, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmak kaydıyla Yazma Eser Uzmanı olarak,

b) 6093 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 8 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Bakanlığımız bünyesinde, bu Kanunun yayım tarihi itibariyle en az üç yıl süreyle çalışmış olan personelden, bir yıl içerisinde başvuranlardan, Bakanlığımızca yapılacak mesleki bilgiyi içeren sınavda başarılı olanlar Yazma Eser Uzman Yardımcısı kadrolarına,

c) 6093 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 8 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Bakanlığımız bünyesinde, bu Kanunun yayım tarihi itibariyle en az üç yıl süreyle çalışmış olan, Bakanlığımız Kültür ve Turizm Uzmanları arasından, Yazma Eser Uzmanlığı şartlarına haiz olanlar da Yazma Eser Uzmanlığına,
atanabileceklerdir

Biriminizde/Müdürlüğünüzde/İliniz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personelden durumları yukarıda belirtilen hususlara uyanların, aşağıda yer alan Başvuru Formu’nu(**) eksiksiz doldurarak 30/12/2011 tarihine kadar, Biriminize/Müdürlüğünüze/İliniz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaat etmeleri, yapılan başvuruların ise birimlerce, son başvuru tarihini takip eden günden itibaren 10 gün içinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığında veya Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelden, durumları yukarıda belirtilen hususlara uyanların, aşağıda yer alan Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak 30/06/2011 tarihine kadar, görevli oldukları ilde bulunan Bakanlığımız İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine, ya da aşağıda açık adresi yer alan birimlere, posta yoluyla ya da elden verecekleri başvuru formu ile, müracaat etmeleri, yapılan başvuruların ise anılan birimce, son başvuru tarihini takip eden günden itibaren 10 gün içinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığında veya Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde olacak şekilde gönderilmesi, gerekmektedir.

Süresinden sonra belirtilen birim kayıtlarına giriş yapan başvurular işleme alınmayacaktır.

İlgilisine duyurulur.(1)

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No:29
Opera/Ankara
Posta Kodu: 06100

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Ayşe Kadın Mahallesi Hamam Sokak
No:35 Fatih/İstanbul

Ayrıntılı bilgi irtibat:
M.A.Özşatır 0312 311 20 61
M.Genç 0312 312 49 05
_________________________________
(*) İTÜ TMDK Müzikoloji Bölümü’nde ilgili kadro çalışanı ve İTÜ TMDK’nın yazma eser çeviri/araştırma yayınları bulunmaktadır.

(**) Başvuru formu için:
http://pdb.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-280236/h/basvuruformu.xls

(1) http://pdb.kulturturizm.gov.tr/belge/1-93547/yazma-eser-uzmanligi-ve-yazma-eser-uzman-yardimciligi-d-.html
Hoşgeldiniz