“YÖK” Güzel Sanatlar / Sanat Tasarımı Birimi Çalıştay Raporu… Y.Doç.Dr. Göktan Ay(*)


Toplam Okunma: 6587 | En Son Okunma: 16.07.2024 - 18:37
Kategori: Yazılar

YÖK tarafından düzenlenen Y. Doç.ler çalıştayı 30 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı Güzel Sanatlar / Sanat Tasarımı birimi tarafından yapılan görüşmeler/tartışmalar sonucunda alanımız ile ilgili üstünde önemle durulması ve çözülmesi gereken / beklenen konular aşağıya çıkarılmıştır: 1-Yrd. Doç. ünvanı, ara kadro olarak görüldüğü için kaldırılmalı; Dr. ünvanı öğretim üyeliği sınıfına alınmalıdır… 2- ÜDS kaldırılmalı, yabancı dil yeterlilik eğitimi Dr. / Sanatta Yeterlilik programında tamamlanmalı, kendi alanında dil uzmanlaşmasına gidilmelidir…

YÖK Güzel Sanatlar / Sanat Tasarımı Birimi Çalıştay Raporu… Y.Doç.Dr. Göktan Ay(*)

İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar
veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar
problemlerin bittiğini görmeyecek… Eflatun

GÜZEL SANATLAR / SANAT TASARIMI BİRİMİ

YÖK tarafından düzenlenen Y. Doç.ler çalıştayı 30 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı Güzel Sanatlar / Sanat Tasarımı birimi tarafından yapılan görüşmeler/tartışmalar sonucunda alanımız ile ilgili üstünde önemle durulması ve çözülmesi gereken / beklenen konular aşağıya çıkarılmıştır:

Yardımcı Doçentlik;

1. Yrd. Doç. ünvanı, ara kadro olarak görüldüğü için kaldırılmalı;
Dr. ünvanı öğretim üyeliği sınıfına alınmalıdır.

GEREKÇESİ: Dr./Sanatta yeterlik yapmış öğretim elemanlarını derse sokmak ve Doç. geçişi sağlamak amacı ile konulan bu ünvanda sorunlar nedeniyle yığılma yaşanmakta, Y.Doç. ler hak kaybına uğramaktadır. Dr./Sanatta yeterlik yapan akademisyen, hemen Y.Doç olabilmekte hatta ÜDS aştığı takdirde 1 sene içinde Doç. başvurusu yapabilmektedir. Dolayısı ile Dr./Sanatta yeterlikten sonra Y.Doç./Doç.olmak için bir süre yoktur. O zaman neden Prof. için Doç. sonra 5 yıl konmuştur. Bu pedagojik bir olay mıdır veya dosyaların hazırlanabilmesi için verilen süre midir? anlaşılamamaktadır Hiçbir ünvanda olmayan; 3. derecenin, 3 yılda bir dosya sunmanın ve üds nin baskısı altına alınan Y.Doç.liğin kaldırılması ile akademik üretimin ve huzurun artacağı düşünülmektedir.

Bu nedenle;
a) ÜDS kaldırılmalı, yabancı dil konusu Dr. / Sanatta Yeterlilik programında bitirilmeli, dilde alanda uzmanlaşmaya gidilmeli, yabancı dil v.b. üniversiteler tarafından değerlendirilmelidir.

a şıkkının GEREKÇESİ; ÜDS, KPDS, vb. dil sınavları içerik ve uygulama olarak öğretim elemanı için önemli zaman ve güç kaybı olmaktadır. Yabancı dilin bilimsel / sanatsal çalışmaların önüne geçmesi önlenmelidir. Çünkü, yabancı dilin ön plana çıkarılması, ülke insanının gelişmesine engel olmaktadır. Yabancı dil eğitiminin değil, öğrenmenin; insan gelişimine, araştırma yapmaya, yabancı eserleri okumaya, bilimsel çalışmaya yapacağı etkileri anlatılacağına, zorlama yapılarak, bunu öğrenmezsen hiçbir şey değilsin denilmekte, bu da beyinlerde travma yaratmaktadır…Türkçe’nin uluslar arası alanda en çok konuşulan bir dil olması için çalışmak ile üniversitelerde yabancı dili baraj olarak korumak bir biri ile çelişmektedir.

b) ÜDS’nin kaldırılması mümkün değil ise; Genel olarak ÜDS nin %30’u, bilimsel çalışmanın %70’i alınmalıdır. Ya da Güzel Sanatlar, Tasarım, Müzik, Müzikoloji ve Eğitim Fakültelerinde yabancı dil puanı 50’ye çekilmelidir.

c)Şu anda üniversitelerimizde yoğun yükü çeken Yardımcı Doçentlerin birikimini / yığılışını, mağduriyetlerini gidermek amacı ile “Yrd. Doç. olarak 5 yıl görev yapanların, 1 defaya mahsus olmak üzere ÜDS’den muaf tutulup, bilimsel çalışmaları ile değerlendirilerek müktesebi olan unvana yükseltilmesi” amacıyla yönetmelik değişikliğine gidilmelidir.

d) Sanatçı Akademisyen Yardımcı Doçentler için; “2809 sayılı kanunun geçici 10. maddesine göre unvan alan ve daha sonra yükseltilmeyen yardımcı doçentlerin 1 defaya mahsus olmak üzere ÜDS’den muaf tutulup bilimsel çalışmaları ile değerlendirilerek müktesebi olan unvana yükseltilmesi” amacıyla yönetmelik değişikliğine gidilmelidir.

b, c ve d şıklarının GEREKÇESİ:
ÜDS nin kişilerin yabancı dil bilgisini ölçmeye imkân vermemesi, başarı oranının %5 lerde olması, bilimsel / sanatsal çalışmaların geri plana itilmesi ile birikmiş olan, alanlarında yeterli yabancı dil bilen, birikimli / donanımlı, eserleri / çalışmaları ile tanınmış, bilimsel anlamda Doç. ve Prof. kriterlerini tamamlamış, Yrd. Doç.’ların yitirilmiş veya geri bıraktırılmış özlük haklarının ve unvanlarının yeni kurulan üniversitelerdeki öğretim üyesi ihtiyacı da dikkate alınarak bir defaya mahsus iadesi amaçlanmaktadır.

e) ÜDS sınavını geçen Yardımcı Doçentin başka bir üniversiteye geçerken tekrar yabancı dil sınavına girmesi uygulamasına son verilmelidir.

f) “Sanatta yeterlik” programını bitirenlere “titr” kullanma hakkı verilmelidir.

Atama Yükseltme Kriterleri:

1. Tüm sanat dallarının üniversite senato kararlarına göre tek bir kriterle değerlendirilmesine son verilerek, yardımcı doçentlerin yeniden atanma kriterleri ve doçentliğe yükseltilme kriterleri ana sanat / bilim dalları özelliklerine göre yeniden düzenlenmelidir. Örnek olarak Konservatuarlar Çalgı Yapım Bölümlerinde üretilen tüm çalgıların demirbaş kayıtlarına geçen ve eğitim amaçlı kullanılan eserler kapsamında puanlamaya alınması gerekmektedir. Çünkü, bir Liuthier’in (Çalgı yapımcısı) resitali yaptığı ve kurumuna kazandırdığı bu çalgılar hem konservatuar bütçesine, hem de üniversite bütçesine büyük kazançlar sağlamaktadır.

2. Yardımcı doçentlerin öğretim görevliliğine düşürülmelerine yönelik sistem kaldırılmalıdır.

3. Doçentlik kriterleri günün şartlarına ve uygulamalarına göre yeniden gözden geçirilmeli ancak ağırlaştırılmamalıdır.

4. Doçentlik başvuruları süresi öğretim üyesi bakımından yıpratıcı bir süreç haline gelmiştir. Başvuruların kısa zamanda sonuçlandırılması için gerekenler yapılmalıdır.

5. Doçentlik sınavlarında jüri üyeleri uzmanlık alanlarına göre seçilmeli, merkeziyetçilikten uzaklaşılarak bu gibi işlemler üniversitelere bırakılmalıdır.

6. Atama yükseltme kriterlerinde ulusal yayınların değeri varolan sistemde çok azdır. Türkiye’deki akademik dil ve geleneğe katkının arttırılabilmesi ve sanat/tasarım alanlarında Türkçe yayınların artması için nitelikli ulusal yayınların değerlendirilmesinde öngörülen puanların arttırılması gerekmektedir.

7. Sanat ve tasarım alanında bireysel etkinliklerin süre konulmadan değerlendirilmesi/puanlandırılması gerekmektedir.

Mali Konular:

1. Yardımcı Doçentlerin mali durumları hala düzeltilememiştir. Bu nedenle Yardımcı Doçentler ek derslere yüklenmekte, idari görevlerde eklenince araştırma ve çalışmaya zaman bulamamaktadırlar. Bu nedenle Y.Doç. lerin;

a. Yaşam seviyeleri ve maaşları yükseltilmelidir.
b. Ders ücretleri özel üniversiteler düzeyine çıkartılmalıdır.
c. Yurt dışı teşvik, burs vb. uygulamalara gidilmelidir.
d. Araştırma fonları arttırılmalıdır.
e. Bilimsel toplantılara katılımı YÖK tarafından desteklenmelidir.

Diğer Konular:

1. YÖKSİS sistemi (alanlarda, sistematikte vb. hatalar var) kaldırılmalıdır.
2. Yurt dışında Yüksek Lisans ve Dr./Sanatta yeterlik programlarını tamamlayan Yrd. Doç adayları mağdur olmaktadırlar. YÖK’ün ve Üniversitelerarası Kurulun oluşturduğu yurt dışı denklik / üniversiteler listesine eklenmemiş çok önemli üniversiteler mevcuttur. Bu listelerin uzman kişiler tarafından acilen güncellenmesi gerekmektedir.

YÖK Başkanlığı’nın ilk defa öğretim üyelerini, özellikle sorunlar içinde boğulan, adeta günah keçisi yapılan, bütün zorlamaların üstüne yığıldığı Y.Doç. leri dinlemesi/görüş alması, YÖK Başkan Vekili Prof.Dr. Sn. Ömer Demir tarafından raporların dinlenip/notlar alınması ve çözüm için birlikte hareket edilmesi, bir çok konuda fikir birliği içinde olunması, bazı konuların YÖK tarafından yönetmelik değişiklikleri ile hızla yapılabileceğinin anlaşılması önemli bir gelişme olarak görülmüştür. Bu nedenle Y.Doç. lerin sorunlarının çözümü yolunda çalışacağı izlenimi veren, fikirlerini açık ve net bir şekilde ortaya koyan Sn. Demir’e ve YÖK Başkanı Prof.Dr. Sn. Yusuf Ziya Özcan’a teşekkür ediyoruz.

Sadi-i Şirazi Gülistan’da şöyle bir öykü anlatır…

Bir anne, kendisini azarlayan oğluna şöyle seslenir:

Ey oğul…
Sen küçüktün, gücün yoktu, yardıma ihtiyacın vardı…
Ben güçlüydüm, sana yardım ettim, sütümü verdim…
Bugün sen güçlüsün ben güçsüz…
Sen yardım edebilecek kişisin, ben yardıma muhtaç…
Ama sen gücünü bana yardımcı olmak için değil, beni azarlamak için kullanıyorsun…
________________________________________
(* ) “YÖK Yardımcı Doçentler Çalıştayı-2011” Güzel Sanatlar/Sanat Tasarımı Birim Sözcüsü

Katılan Üniversiteler ve Öğretim elemanları:

İstanbul Teknik Üniversitesi, Göktan Ay (goktan.ay@mynet.com)
Haliç Üniversitesi, Şenay Alsan (senayalsan@gmail.com)
İnönü Üniversitesi, Fürüzan Aslan (furuzan.aslan@inonu.edu.tr, furuzataa@gmail.com)
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Nur Ayalp (nayalp@etu.edu.tr)
Anadolu Üniversitesi, Hasan Sami Yaygıngöl (hsyaygingol@anadolu.edu.tr)
Gazi Üniversitesi, Barış Karaelma (karaelma@yahoo.com, karaelma@gazi.edu.tr),
Gazi Üniversitesi, Mehmet Akpınar (makpinar@gazi.edu.tr)
Gazi Üniversitesi, Abbas Ketizen (kabbas@gasi.edu.tr)
Sakarya Üniversitesi, Murat Karabulut (karabulut@sakarya.edu.tr)
Atılım Üniversitesi, Erdem Ünver (eunver@atilim.edu.tr)
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Lerzan Özer (ozer@msgsu.edu.tr)
Ordu Üniversitesi: Serhat Yener (serhatyener@odu.edu.tr)
Işık Üniversitesi: Emre Tandırlı (emre.tandirli@isikun.edu.tr)
Hoşgeldiniz