Ezanı Güzel Okuma Öğretim Programı…


Toplam Okunma: 30117 | En Son Okunma: 13.06.2024 - 17:09
Kategori: Din ve Müzik

Ezan. Günde beş vakit dinlediğimiz namaza davetin sesi… Bir yandan güzel bir ezanın hûşuna kapılmış iken, diğer yandan azca! güzel bir ezanın kulaklarımıza aksetmesi sonucu inancımızdan ötürü bir şey diyememenin oluşturduğu duyguyu çoğu kez yaşamışızdır. Olgu, yüzyıllardır yazılara hatta fıkralara konu olmuştur. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın müezzinleri eğitmek amacıyla oluşturulmuş “Ezanı Güzel Okuma Öğretim Programı” olduğunu ve müezzinleri bu program dahilinde eğitmeye başladıklarını biliyor muydunuz?.. Aktarıyoruz:

T.C.
Başbakanlık
Diyanet İşleri Başkanlığı
Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı

EZANI GÜZEL OKUMA ÖĞRETİM PROGRAMI

GİRİŞ

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, her meslekte yeni bilgi, beceri ve teknolojileri öğrenmeyi ve çalışanların bu konuda yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli Diyanet İşleri Başkanlığı, yürüttüğü din hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli hale gelmesi için personelinin bilgilerini yenilemekte ve becerilerini geliştirmektedir. Bu amaçla, farklı görevler yürüten personeline yönelik hem bilgi yenileyici hem de yeni doğan ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte hizmet içi eğitim kurs ve seminerleri düzenlemektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ezan, kamet ve salanın güzel ve cami musikisi formlarına uygun olarak okunmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünmektedir. Ezan, ilan etmek, bildirmek manalarına gelir ve İslam dininde namaz ibadetine davet için okunur. Günde beş vakit kılınması farz olan namaz için beş ayrı vakitte, camilerde minarelerden, nağmelerle süslenerek, ritimsiz ve irticâlen okunur. Ezanı güzel ses ve nağmelerle süslenerek okunmasını tavsiye eden Peygamber Efendimiz, sesinin güzelliği sebebiyle ezanı Bilâl-i Habeşî’ye okutmuştur.

Ezan, irticâlen okunduğu için makamlarda belli ses sahasında gezinilmesine rağmen her okunuşta farklı süslemeler, nağmeler ve güzellikler ortaya çıkar. Ezanı her makamda okumak mümkün olsa bile, Rast, Hicâz, Uşşâk, Bayâtî, Sabâ, Segâh gibi makamlarda okumak gelenek haline gelmiştir. Ezan da Kur’an-ı Kerim gibi tecvid ve kıraatine uyularak okunmalı, güzel nağmelerle süslenmelidir. Ezanın tecvidini, harflerin mahrecini, okunuş tavrını bilmeden ezan okunmaz. Okunursa hatalı olur. Ecdadımız ezanı en güzel şekilde okumuş ve bize bu şekilde intikal etmiştir. Vakitlerin, insan ruhu üzerindeki etkisi düşünülerek, hangi vakitte hangi makamın etkili olduğunu belirlemiş, beş vakit için farklı makam tertipleri düzenlemiştir. Dolayısıyla, namaz için camide ezan okumak da aynen Kur’an okumakta olduğu gibi özel bir maharet ve çalışma gerektirir.

Aynı şekilde salâ ve kamet de ezan gibi güzel nağmelerle okunması gereken cami mûsikîsi formlarındandır. Peygamber Efendimiz için okunan, Allah’ın bağışlaması ve selamının O’nun üzerine olması dileğini ifade eden dualara “salâvat, salâvat-ı şerife” denir. Minarelerden okunan şekline ise “Salâ” denir. Salâlar da ezanın okunduğu makamdan irticâlen okunur. Camide farz namazlarının kılınışından önce, ezandan daha seri bir şekilde okunan kametin de ezanda olduğu gibi vaktin özellikleri düşünülerek makamlı okunması uygun olur. Salâ ve kamet de ezan gibi maharet ve çalışma gerektirir. Bu mahareti sağlayan ise iyi bir musiki eğitimidir.
Mûsikî, derûnî coşkuları güzel nağmelerle aksettiren bir ses ilmidir. Okunduğunda ilâhî zevkleri, manevî coşkuları harekete geçiren Kur’an-ı Kerim’in, Ezan’ın, mevlidin, ilâhî ve kasidelerin güzel nağmelerle ve belli kurallara uyularak okunması elzemdir. Mûsikî, ölçülü sesler vasıtasıyla dinleyicide estetik bir tesir ve heyecan oluşturan bir sanattır. Adnan Saygun’un tarifiyle sözcükler ile anlatılması imkânsız duygu ve coşkuları; sezdirecek, duyuracak biçimde düzenlenmiş sesler aracılığıyla başka gruplara yansıtma sanatı veya Dede Efendi’nin özlü tanımıyla mûsikî, insanlığın ahlâkını arındıran bir bilimdir.

Dinî mûsikîmizin formları “Cami Mûsikîsi” ve Tekke (Tasavvuf) Mûsikîsi” olmak üzere iki gurupta incelenir. Türk Din Mûsikîsi’nde önemli bir yeri olan cami mûsikîsi, camilerde ibadet esnasında icra edilir. Bir veya birkaç müezzinin ve imamın bazen de cemaatin katılımıyla gerçekleşir. Cami mûsikîsinin icracıları imamlar ve müezzinlerdir. Cami mûsikîsi ulvî bir üslup taşır. Cami mûsikîsinde saz olmadığı için sözlü ses önemlidir. Dua niteliğinde olan cami mûsikîsi, İslam’ın ilk devirlerinden itibaren tabii bir gelişme göstermiştir. Cami mûsikîsi dinî hayatımızda çok önemli yeri olan ezan, salâ, kâmet, tesbih duaları, temcid, münâcat, mihrâbiye, tekbir, salâvât, ilâhiler, kasîde, mevlid gibi formlardan meydana gelir.

Cami mûsikîsinin ezan, salâ, temcid gibi formları genellikle caminin dışında minareden, diğer formlar caminin içinde okunur. Cami mûsikîsinin icra şekli irticâlen yani doğaçlama tarzındadır. Aslında cami mûsikîsi, ezan, kamet ve namazın sonuna kadar okunan dualardan teşekkül eder. Yukarıda sayılan diğer formlar camide icra edilmekle beraber yerine göre başka yerlerde de icra edilebilir.
Bilindiği üzere camide hakim olan duygular, zühd, takva, ilahi aşk, münâcat ve duadır. Mûsikî duyguları güzel nağmelerle ifade etmek olduğuna göre, ilâhî hislerle dolan gönüller, nağmelerle süslenen dualarla, tesbihatla, Kur’an-ı Kerim’le daha da coşmakta ve huşu bulmaktadır. Cami musikisinin formlarından olan ezan, salâ, kâmet, tesbih duaları, temcid, münâcat, mihrâbiye, tekbir, salâvât, ilâhiler, kasîde ve mevlid’in okunmasında amaç mûsikî yapmak değil, duadır. Bunların icrası, icra tarzları mûsikîdir. Bu da belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Cami mûsikîsi içinde ezan, salâ ve kâmetin önemli bir yeri vardır. Özellikle beş vakit okunan ezanın güzel nağmelerle okunması inançların kuvvetlendirilmesine katkıda bulunur. Toplumsal birliktelik, dayanışma, kaynaşma ve bütünleşmeyi güçlendirir.
“Ezanı Güzel Okuma Öğretim Programı” da bu önemli etkilere haiz ezan, sala ve kâmetin güzel ve cami musikisi formlarına uygun olarak okunmasını yaygınlaştırmak, bu hizmetin tüm vatandaşlara ulaşmasında önemli roller üstlenen imam-hatip ve müezzinlerin bu konudaki bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

PROGRAMIN HEDEFİ

Başkanlığımız eğitim hedeflerinden biri de, ihtiyaç duyulan alanlarda daha hızlı ve yaygın hizmet verebilmek amacıyla personel eğitimine yönelik mahallinde hizmet içi eğitim kursları düzenlemektir. Bu durum din hizmetleri personelinin en kısa zamanda, en ucuz maliyetle bilgi ve becerilerinin artırılmasında önem arz etmektedir. Çünkü günümüzde personel sayısı yoğun olan kurumlarda, mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilere ilişkin eksikliklerin giderebilmesi veya sahip olunan niteliklerin geliştirebilmesi, mahallinde düzenlenen eğitimlerle sağlanabilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan din hizmetleri personeli içinde özellikle imam-hatip ve müezzinlerin ezan, kamet ve salâyı güzel okuma bilgi ve becerisine sahip olması önemlidir. Bu nedenle adı geçen personelin bu konudaki bilgi ve becerilerinin artırılması için, Başkanlığımızca “Ezanı Güzel Okuma Öğretim Programı” hazırlanmıştır. Hazırlanan bu program ve diğer altyapı çalışmalarıyla, mümkün olduğunca çok sayıda personelimizin mahallinde hizmet içi eğitime alınması mümkün olacaktır.

Başta ezan olmak üzere, salâ ve kametin güzel okunması, halkımız arasında bu kültürün oluşmasında, dinleyenlerin ahlâkî duygularının uyanmasında ve onların coşkularının artırılmasında önemli bir rolü vardır. Cami görevlilerinin, bu formları gereği gibi yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bu nedenle, Başkanlığımız ülkemizde ezan, salâ ve kametin görevlilerimizce güzel okunmasını temin etmek amacıyla mahallinde ezanı güzel okuma kursları düzenleyecektir. Bu kursların hedefi, her ilden seçilmiş ezanı, salâyı ve kameti güzel okuyan rehber din görevlileri nezaretinde personeli hizmet içi eğitimden geçirmektir.

Bu çerçevede kursiyerlerin;
1. İmam-hatiplik ve müezzinliğin din hizmetlerindeki önemini kavrayan,
2. Ezan, kamet ve salâ okumanın din hizmetlerindeki öneminin farkında olan,
3. Ezan, kamet ve salâda karşılaşılan yaygın hatalardan arınmış,
4. Sesin oluşum ve kullanım bilgi ve becerisine sahip,
5. Ezan, kamet ve salâ makamlarını usulünce okuma bilgi ve becerilerine sahip,
görevliler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.

PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

1. Kurs dört hafta ve 80 saatten oluşmaktadır.
2. Hizmet içi eğitim kursu, kursiyerlerin ezan, kamet ve salâ okuma becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu nedenle, öğrenme sürecinde teorik bilgiler uygulama ile bütünleştirilerek verilmelidir. Dolayısıyla düzenlenecek kurslara alınacak kursiyer sayısının uygulamalı eğitime imkan verecek kadar olmasına dikkat edilmelidir.
3. Kurslarda “Ezanı Güzel Okuma Kursu Rehber Öğreticiler Semineri”ni başarı ile bitirenler öğreticilik yapacaklardır.
4. Kursa personel seçiminde,
a- Merkezi ezan okutulanlar,
b- Ezanı, salâyı ve kameti güzel okuma bilgi-becerisine sahip olanlar,
c- Merkezi ezandan faydalanamama vb. sebeplerle kendisi ezan okumak zorunda olanlar,
öncelikle tercih edilecektir.
5. Söz konusu niteliklere sahip personelin seçimi, il/ilçe müftüsünün başkanlığında kurulacak ve içerisinde konu ile ilgili alan uzmanı/uzmanlarının da bulunacağı bir komisyon tarafından yapılacaktır.
6. Kurs ortamı kursiyerlerin uygulamalı eğitim yapabileceği şekilde düzenlenmelidir.
7. Düzenlenen kursta görsel ve işitsel araçların kullanılması becerilerin geliştirilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle, gerekli öğretim materyallerinin öğrenme-öğretme sürecinde kullanılması sağlanmalıdır.
8. Ölçme ve Değerlendirme sürecinin objektif olması için, öğrenme alanlarının genel kazanımları ve ünite açılımları, yararlanılabilecek kaynaklar ve ilgili açıklamaların çerçeve halinde verilmesi benimsenmiştir. Ancak Başkanlığın ilgili birimince hazırlanacak ölçme ve değerlendirme formlarının kullanılması sürecin değerlendirilmesi açısından önemlidir.

ÖĞRETİM PROGRAMI

GİRİŞ

1. İMAM-HATİPLİK VE MÜEZZİNLİK

Konular

1. Din Hizmetlerinde İmam-Hatiplik

2.Din Hizmetlerinde Müezzinlik

Kaynaklar

Mualla Selçuk, Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler, Dini Danışmanlık ve Rehberlik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2000.
Ramazan Buyrukçu, Din Görevlisinin Mesleğini Temsil Gücü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1995. Reşat Yazıcı, Halkla İlişkiler, Ankara 1996.

Açıklamalar

Bu ünitede, kursiyerlere, imam-hatiplik ve müezzinliğin din hizmetlerindeki önemi anlatılacaktır. Özellikle kursiyerlerin yaptıkları görevin öneminin bilincinde olmalarını fark ettirici bilgiler verilecektir. Bu bağlamda din görevliliğinin gerektirdiği meslekî yeterlikler, kişisel ve toplumsal özellikler konuları işlenecektir.

2 saat

EZAN, KAMET VE SALA’DA YAYGIN HATALAR VE DÜZELTİLMESİ

Konular

1. Ezan, Kâmet ve Salâ’da Tecvid ve Mahrece Yönelik Yaygın Hatalar
2. Ezan, Kâmet ve Salâ’da Tecvid ve Mahrece Yönelik Yaygın Hataları Düzeltme
3. Ezan, Kâmet ve Salâ’da yaygın talim (dudak talimi, vakf, ibtida ve vurgu) hatalarını düzeltme

Kaynaklar

İsmail Karaçam, Kur’an-ı Kerimin faziletleri ve okunma kaideleri
Celalettin Karakılıç, Tecvid İlmi
Ali Rıza Sağman, Sağman Tecvidi

Açıklamalar

Ezan, kamet ve salayı okuma esnasında yüz hatlarının normal bir görüntü şeklinde olması vurgulanır ve önemi anlatılır . Sesin yönünü belirlemek ve düzgün duyulmasını sağlamak için dudakların şeklinin dikkate alınacağı tatbiki olarak işlenir. Duruşlarda harfin sıfatı ve sesi özellikle belirtilir, kelimelerin anlamlı bir şekilde ifade edilebilmesi için vurguların yerinde yapılması örneklerle izah edilir ve tatbikatı yapılır.

12 saat

SES EĞİTİMİ

Ses ve Oluşumu
Sesin Kaynağı
Sesin İletildiği Ortam
Sesi Algılama Organları
Sesin Oluşumu ve Özellikleri
Süre, Uzunluk ve Kısalık
Yükseklik, İncelik ve Kalınlık
Gürlük, Hafiflik ve Kuvvetlilik
Sesin Tını Özellikleri
Seslerde Temizlik ve Güzellik

1. İnsan Sesi
İnsan Sesinin Oluşumu
İnsanda Ses Değişimi
Ses Sağlığını Koruma Yolları

2. Sesin Kullanım Tekniği
Diyafram-Ağız ve Sinüs Boşlukları
Diyafram Soluğunun Kullanılması

Kaynaklar

İsmail Hakkı Özkan, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri, Ötüken Yay., İstanbul 1987.
Hüseyin Sadettin Arel, Türk Mûsikî Nazariyatı Dersleri, Haz: Onur Akdoğu, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1993.
Adnan Saygun, Mûsikî Nazariyatı, Devlet Konservatuvarı Yayınları serisi, c. I- IV, Maarif Basımevi, İstanbul 1958.
Halil Bedi Yönetken, Okulda Müzik Öğretimi ve Öğretim Metotları, M.E.B., İstanbul 1952.
Bayram Akdoğan, “Din Görevlilerine Mûsikî Eğitimi Verilmesi Hakkında Örnek Bir Metot”, A.Ü.İ.F. Dergisi, Yıl: 2002, Sayı: 2, c. XLIII. Ankara 2003

Açıklamalar

Enstrüman eşliğinde ses merdiveninde çalışma yaptırılacak, daha sonra enstrümansız olarak kursiyerlerin sesleri doğru ve düzgün bulabildikleri gözlenecektir.

Bu aşamada öncelikle natürel seslerle çalışma yapılacak, daha sonra basit makamları meydana getiren 4’lü ve 5’liler üzerinde çalışmalara devam edilerek, kursiyerlerin arızalı ve arızasız sesleri pratik olarak kavraması sağlanacaktır. Ayrıca makamlar ve formlarla ilgili tatbikatlar, eğitmen tarafından ağızla da uygulamalı olarak gösterilecektir.

Bu esnada kursiyerlerin ağız yoluyla çıkarmış oldukları seslerin net ve temiz olması gözlemlenerek, gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
Diyafram nefesinin alınışı ve uygulaması kursiyerlere uygulamalı olarak gösterilecek, diyafram nefesi kullanılmadığı zaman meydana gelen aksaklıklar gösterilip, diyafram nefesinin önemi tatbikatlı olarak vurgulanacak.

10 saat

EZAN MAKAMLARI ve UYGULAMALARI I

1.Sabâ Makamı (Sabah Ezanı)
Tanımı
Karakteristik Özellikleri

2. Uygulaması (Makamın seyri)

Kaynaklar

Suphi Ezgi, Amelî ve Nazarî Türk Mûsikîsi, c. I-V, İstanbul Belediye Konservatuarı Yayınları, İstanbul 1933.
İsmail Hakkı Özkan, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri, Ötüken Yay., İstanbul 1987.
Bayram Akdoğan, “Fethullah Şirvânî’ye Göre Makamların Tesirleri ve İcrâ Edileceği Vakitler”, A.Ü.İ.F. Dergisi, Sayı: 48

Açıklamalar

Sabâ makamının pratikte kavranmasını sağlayacak ilahi (Seyreyleyip Yandım, Ağla Gözüm, Ben Dervişim Diyene) ve Türk mûsikisinden şarkı ve türkü gibi formlar icra edilerek zihinde kalması sağlanacaktır. Adı geçen formlara ait örnek CD kursiyerlere takdim edilecek. Orta düzeyde ses alanına sahip her görevlinin uygulayabileceği bir ses tonuyla okunmuş ezan ve sala örnekleri ilgili eğitmen tarafından uygulanacak ayrıca kursiyerlerin ellerinde bir başvuru kaynağı olarak da bu uygulamaları içeren bir CD de kursiyerlere verilecektir.

8 saat

EZAN MAKAMLARI ve UYGULAMASI II

1. Uşşâk Makamı (Öğle Ezanı)
Tanımı
Karakteristik Özellikleri

2.Uygulaması (Makamın seyri)

Kaynaklar

Suphi Ezgi, Amelî ve Nazarî Türk Mûsikîsi, c. I-V, İstanbul Belediye Konservatuarı Yayınları, İstanbul 1933.
İsmail Hakkı Özkan, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri, Ötüken Yay., İstanbul 1987.
Bayram Akdoğan, “Fethullah Şirvânî’ye Göre Makamların Tesirleri ve İcrâ Edileceği Vakitler”, A.Ü.İ.F. Dergisi, Sayı: 48

Açıklamalar

Uşşâk makamının pratikte kavranmasını sağlayacak ilahi (Hakkın Habininin, Noldu Bu Gönlüm, Yarebbena) ve Türk mûsikisinden şarkı ve türkü gibi formlar icra edilerek zihinde kalması sağlanacaktır. Adı geçen formlara ait örnek CD kursiyerlere takdim edilecek. Orta düzeyde ses alanına sahip her görevlinin uygulayabileceği bir ses tonuyla okunmuş ezan ve sala örnekleri ilgili eğitmen tarafından uygulanacak ayrıca kursiyerlerin ellerinde bir başvuru kaynağı olarak da bu uygulamaları içeren bir CD de kursiyerlere verilecektir.

8 saat

EZAN MAKAMLARI ve UYGULAMASI III
1. Rast Makamı (İkindi Ezanı)
Tanımı
Karakteristik Özellikleri

2. Uygulaması (Makamın seyri)

Kaynaklar
Suphi Ezgi, Amelî ve Nazarî Türk Mûsikîsi, c. I-V, İstanbul Belediye Konservatuarı Yayınları, İstanbul 1933.
İsmail Hakkı Özkan, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri, Ötüken Yay., İstanbul 1987.
Bayram Akdoğan, “Fethullah Şirvânî’ye Göre Makamların Tesirleri ve İcrâ Edileceği Vakitler”, A.Ü.İ.F. Dergisi, Sayı: 48

Açıklamalar
Rast makamının pratikte kavranmasını sağlayacak ilahi (Gül Yüzünü Rüyamızda, Ey Güzellerden Güzel, Mahur Salât) ve Türk mûsikisinden şarkı ve türkü gibi formlar icra edilerek zihinde kalması sağlanacaktır. Adı geçen formlara ait örnek CD kursiyerlere takdim edilecek. Orta düzeyde ses alanına sahip her görevlinin uygulayabileceği bir ses tonuyla okunmuş ezan ve sala örnekleri ilgili eğitmen tarafından uygulanacak ayrıca kursiyerlerin ellerinde bir başvuru kaynağı olarak da bu uygulamaları içeren bir CD de kursiyerlere verilecektir.

8 saat

EZAN MAKAMLARI ve UYGULAMASI IV

1. Segâh Makamı (Akşam Ezanı)
Tanımı
Karakteristik Özellikleri
2. Uygulaması (Makamın seyri)

Kaynaklar
Suphi Ezgi, Amelî ve Nazarî Türk Mûsikîsi, c. I-V, İstanbul Belediye Konservatuarı Yayınları, İstanbul 1933.
İsmail Hakkı Özkan, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri, Ötüken Yay., İstanbul 1987.
Bayram Akdoğan, “Fethullah Şirvânî’ye Göre Makamların Tesirleri ve İcrâ Edileceği Vakitler”, A.Ü.İ.F. Dergisi, Sayı: 48

Açıklamalar
Segâh makamının pratikte kavranmasını sağlayacak ilahi (Canım Kurban Olsun, Şol Cennetin Irmakları, Sevdim Seni Mabuduma) ve Türk mûsikisinden şarkı ve türkü gibi formlar icra edilerek zihinde kalması sağlanacaktır.

8 saat

EZAN MAKAMLARI ve UYGULAMASI V

1. Hicâz Makamı (Yatsı Ezanı)
Tanımı
Karakteristik Özellikleri
2. Uygulaması (Makamın seyri)
3. Ezan Okurken Makamlar Arasındaki Geçki Teknikleri.

Kaynaklar
Suphi Ezgi, Amelî ve Nazarî Türk Mûsikîsi, c. I-V, İstanbul Belediye Konservatuarı Yayınları, İstanbul 1933.
İsmail Hakkı Özkan, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri, Ötüken Yay., İstanbul 1987.
Bayram Akdoğan, “Fethullah Şirvânî’ye Göre Makamların Tesirleri ve İcrâ Edileceği Vakitler”, A.Ü.İ.F. Dergisi, Sayı: 48

Açıklamalar
Hicaz makamının pratikte kavranmasını sağlayacak ilahi (Dağlar İle Taşlar İle, Nice Bir Uyursun, Mail Oldum Bahçesinde) ve Türk mûsikisinden şarkı ve türkü gibi formlar icra edilerek zihinde kalması sağlanacaktır. Adı geçen formlara ait örnek CD kursiyerlere takdim edilecek. Orta düzeyde ses alanına sahip her görevlinin uygulayabileceği bir ses tonuyla okunmuş ezan ve sala örnekleri ilgili eğitmen tarafından uygulanacak ayrıca kursiyerlerin ellerinde bir başvuru kaynağı olarak da bu uygulamaları içeren bir CD de kursiyerlere verilecektir.

8 saat

SALA MAKAMLARI VE UYGULAMASI

1. Salâ’da Kullanılan Makamlar
2. Dilkeşhâverân Salâ (Sabah-Cuma Salâtı)
Tanımı
Karakteristik Özellikleri
Uygulaması (Makamın seyri)
3. Hüseynî Salâ (Cenaze Salâtı)
Tanımı
Karakteristik Özellikleri
Uygulaması (Makamın seyri)
4. Bayâtî Salâ (Bayram Salâtı)
Tanımı
Karakteristik Özellikleri
Uygulaması (Makamın seyri)
5. Salâ Okurken Makamlar Arasındaki Geçki Teknikleri.

Kaynaklar
Suphi Ezgi, Amelî ve Nazarî Türk Mûsikîsi, c. I-V, İstanbul Belediye Konservatuarı Yayınları, İstanbul 1933.
İsmail Hakkı Özkan, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri, Ötüken Yay., İstanbul 1987.
Bayram Akdoğan, “Fethullah Şirvânî’ye Göre Makamların Tesirleri ve İcrâ Edileceği Vakitler”, A.Ü.İ.F. Dergisi, Sayı: 48

Açıklamalar
Dilkeşhâverân, Bayâti, Hüseynî, makamlarının pratikte kavranmasını sağlayacak ilahi (Tevhid Etsin, Gönül Mazhar, Esma Zikri, Ömrün Şu Biten Neşvesi) ve Türk mûsikisinden şarkı ve türkü gibi formlar icra edilerek zihinde kalması sağlanacaktır. Adı geçen formlara ait örnek CD kursiyerlere takdim edilecek. Orta düzeyde ses alanına sahip her görevlinin uygulayabileceği bir ses tonuyla okunmuş ezan ve sala örnekleri ilgili eğitmen tarafından uygulanacak ayrıca kursiyerlerin ellerinde bir başvuru kaynağı olarak da bu uygulamaları içeren bir CD de kursiyerlere verilecektir.

12 saat

CAMİ MUSİKİSİNDE KULLANILAN DİĞER BAZI MAKAMLAR

1. Camide kullanılan Bazı Makamlar
2.Kâmet Okurken Makamlar Arasındaki Geçki Teknikleri.

Kaynaklar
Suphi Ezgi, Amelî ve Nazarî Türk Mûsikîsi, c. I-V, İstanbul Belediye Konservatuarı Yayınları, İstanbul 1933.
İsmail Hakkı Özkan, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri, Ötüken Yay., İstanbul 1987.
Bayram Akdoğan, “Fethullah Şirvânî’ye Göre Makamların Tesirleri ve İcrâ Edileceği Vakitler”, A.Ü.İ.F. Dergisi, Sayı: 48

Açıklamalar
Camide kullanılan değişik makamların (Evç, Nihavent, Nikrîz, Hicâzkar, Acemaşîran vs.) pratikte kavranması sağlanacaktır. Adı geçen makamlara ait kısaca nazari bilgiler yanında Türk Mûsikîsinin değişik formlarından örnekler verilecektir. Özellikle Kur’an-ı Kerim kıraatinde ayetlerin ifade ettiği anlamlara göre, uygun makamların seçimi ve kullanılması öğretilecektir.
Hoşgeldiniz