Kültür Turizm Bakanlığı mevcut sanatçıları, ilgili TÜSAK maddeleri…


Toplam Okunma: 4366 | En Son Okunma: 05.06.2024 - 01:00
Kategori: Cevabi Yazılar, Haberler

Kültür Turizm Bakanlığı mevcut (2013) sanatçılarını ilgilendiren TÜSAK (Türkiye Sanat Kurumu) Kanun Tasarısı Taslağı maddeleri… “…Bu personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda sanatkar memur unvanlı sözleşmeli personel, halen görev yapmakta oldukları ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde görevlendirilmiş sayılır… Bu personele bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla aldıkları son aylık sözleşme ücretlerinin 4 ikramiye ve 2 teşvik ikramiyesi hariç kısmı aylık olarak ödenmeye devam olunur…”…

Ek Geçici Madde 16 A:
Bu kanunun ek geçici 12, 13,14,15 ve 16′ıncı maddelerine göre çalışmakta olan sanatkar memurlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olan ve bu tarihten itibaren 4 ay içinde emekli başvurusunda bulunanlara, emekli ikramiyesi bu maddenin yayımı itibarıyla yaş haddinden emekliliğine;

En fazla 3 yıl kalmış olanlara yüzde 40,
3 yıldan çok ve 6 yıl dahil, 6 yıldan az kalmış olanlara yüzde 50,
6 yıldan fazla kalmış olanlara yüzde 60 oranında fazla ödenir.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren emekli aylığı bağlanmasına hak kazanacaklar da hak kazandıkları tarihi takiben bir ay içerisinde, emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde bu madde hükümlerinden yararlandırılır.

Bu maddenin yayımı tarihinde Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerinde istihdam edilmekte olan sanatkar memur unvanlı sözleşmeli personel, pozisyonları ile birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmiş sayılır.

BU PERSONEL İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDA AYNI UNVANLI ÇALIŞMAKTA OLAN PERSONEL, halen görev yapmakta oldukları ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde görevlendirilmiş sayılır.

Farklı bir il Kültür ve Turizm Müdürlüğü emrinde görevlendirme isteyenlerin talepleri, ilgili mevzuat uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sonuçlandırılır.

Bu sözleşmeli pozisyonlar herhangi bir nedenle boşalması durumunda iptal edilmiş sayılır.

BU PERSONELE BU MADDENİN YAYIMI TARİHİ İTİBARIYLA ALDIKLARI SON AYLIK SÖZLEŞME ÜCRETLERİNİN 4 İKRAMİYE VE 2 TEŞVİK İKRAMİYESİ HARİÇ KISMI AYLIK OLARAK ÖDENMEYE DEVAM OLUNUR.

10.06.1949 TARİHLİ VE 5441 SAYILI DEVLET TİYATROSU KANUNU İLE 14.07.1970 TARİH VE 1309 SAYILI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

02.09.1983 tarihli 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki Geçici 4. madde eklenmiştir:

Geçici Madde 4 -
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDA veya bağlı kuruluşları olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde halen ÇALIŞMAKTA OLAN SANATKAR MEMURLARDAN konservatuvar mezunu olan ve en az 15 yıl görev yapmış olanlar, BU MADDENİN YAYIMI TARİHİNDEN 6 AY İÇİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA BAŞVURMALARI HALİNDE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNE, KONSERVATUVARLARIN İLGİLİ BÖLÜMLERİNE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK ATANABİLİRLER. Bu maddenin uygulanmasına yönelik işlemler Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’nca yürütülür.

Geçici Madde 3 -
(1) BU MADDENİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, DAİRE BAŞKANI VE ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARINDA BULUNANLARIN GÖREVİ, BU MADDENİN YAYIMI TARİHİNDE SONA ERER.

GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE DAİRE BAŞKANI KADROLARINDA BULUNANLAR bu kanuna eklenen (I) sayılı cetvel ile ihdas edilen BAKANLIK MÜŞAVİRİ KADROLARINA, şube müdürü kadrosunda bulunanlar şahsa bağlı ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSUNA hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

Bu kadrolar herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

BİRİNCİ FIKRADA BELİRTİLENLER, yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, ikramiye ile diğer her türlü mali hakları toplamının net tutarının, atanmış sayıldıkları yeni kadroları için öngörülen aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, ikramiye ile diğer her türlü mali hakları toplamının net tutarından fazla olması halinde ARADAKİ FARK TUTARI, FARKLILIK GİDERİLİNCEYE KADAR ATANMIŞ SAYILDIKLARI KADROLARDA KALDIKLARI SÜRECE HERHANGİ BİR KESİNTİYE MD TABİ TUTULMAKSIZIN TAZMİNAT OLARAK ÖDENİR. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne ait kadrolarda bulunanlardan, birinci fıkrada sayılanlar ve sanatçı kadrosunda bulunanlar hariç, kadro ve görev unvanı değişmeyenlerden 2 ay içinde kuruma başvurmaları halinde, naklen geçiş talepleri kurumca kabul edilenler kuruma,

diğerleri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na hiçbir işleme gerek kalmaksızın kadroları ile atanmış sayılırlar.

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren sanat devletin himayesi altına alınmış ve kültür politikalarında “itici güç” olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda kurulan sanat kurumları (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü) aracılığıyla sanatsal faaliyetler topluma sunulmuştur.

Anayasamızın “Sanatın ve Sanatçının Korunması” başlıklı 64. maddesi “Devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır” hükmünü içermektedir.

Bu bağlamda sahne sanattan, müzik, plastik sanatlar ve geleneksel sanatların geliştirilip güçlendirilmesi, tanıtılması, toplumun her kesiminin sanat ürünlerinden verimli bir şekilde yararlanması, çağdaş ve etkin bir kültürel ve sanatsal iletişim ortamının yaratılmasına yönelik olarak kültür ve sanatımıza hizmet edebilecek nitelikteki projeler ile kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesini sağlayacak bir mekanizma kurulması ertelenemez bir ihtiyaçtır.

Yukarıda açıklanan amaçJar çerçevesinde dünyada da benzer uygulamalar bulunmaktadır.

Örneğin İngiltere’de 1940 yılında kurulmuş olan İngiliz Sanat Konseyi, İtalya’da Kültürel Faaliyetler Bakanlığı kurulduğu 1976 dan bu yana. Avusturalya Sanat Konseyi de 1975 yılından beri sanatı, sanatsal faaliyetleri ve sanat kurumlarını çeşitli mekanizmalarla mali açıdan desteklemektedir.

Bu kanunda öngörülen uygulama ile kültür ve sanatsal faaliyeyetlerin sektörleşmesi sağlanabilecek, kuralları daha belirli bir kültür ekonomisinin, bir kültür endüstrisinin oluşmasına destek verilecektir. Ayrıca kültür hayatı canlanacak, sanatsal faaliyetler artacaktır. Bununla birlikte devlet bünyesindeki sanat kurumlarının faaliyetleriyle sınırlı kalan sanat üretimi yaygınlaşacak, yerel toplulukların da desteklenmesi suretiyle bu faaliyetler çeşitlenecek ve artacaktır. Bu kapsamda üniversite gençliğinin kültür ve sanat üretimleri de desteklenebilecektir. Bu sayede öğrenciler hem daha kolaylıkla kültürel faaliyetlere erişebileceklerdir.


Sonuç olarak, bu kanunun yasalaşmasıyla sanat ve sanatçının en iyi şekilde teşvik edilmesi, oluşturulacak mekanizmalar sayesinde etkin bir şekilde desteklenmesi, toplumun sanat ve kültür üretimlerine kolaylıkla erişebilmesi, geleneksel Türk sanatının yaşatılması, kültürel ve sanatsal üretimin çoğalması ve çeşitlenmesi, ülkemiz kültür ve sanatının dünyaya tanıtılması amaçlanmaktadır.

_________________________________

(*) A.S. “Türkiye Sanat Kurumu” Kanun Tasarısı Taslağı, 03 Haziran 2013, Musiki Dergisi
Tümü için Bkz: http://www.musikidergisi.net/?p=2491
Hoşgeldiniz