I. Girne Şiir-Musiki Günleri ve “Aşk ve Girne” konulu Güfte Yarışması…


Toplam Okunma: 4475 | En Son Okunma: 12.06.2024 - 12:11
Kategori: Festivaller, Kongre.simp.panel, Yarışmalar

Bir bestede ayrılmaz ikili olan bestekar ve şarkı sözü yazarlarını buluşturmayı amaçlayan Şiir Sanatı Platformu I. Girne Şiir ve Musiki Günleri’nin ilki 07-09 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Girne Dome Otel’de Girne Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında düzenlenecek Güfte Yarışması Şartnamesi’ni aşağıda bulabilirsiniz. Yarışmada ilk 10′a giren güfteler, bestelenmeye açılarak 2015 yılı “Beste Yarışması”na temel oluşturacaklar…

ÖDÜLLER:
Derece alan ilk üç dereceyi kazanan yarışmacı tam pansiyon konaklama ile geliş gidiş uçak biletleri dahil olmak üzere bir hafta 2 kişilik Kuzey Kıbrıs tatili kazanacak.
Jüri Özel Ödülü‘ne layık görülen şair ise gelecek yıl (2015) yapılacak daha geniş kapsamlı etkinliğe, eşi ile birlikte konuk edilecek.

Şiir Sanatı Platformu
I. Girne Şiir ve Musiki Günleri
“Aşk ve Girne” Konulu Güfte Yarışması 
Şartnamesi

I. AMAÇ
Yarışmanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihi, kültürü, sanatı, doğal güzelliklerini bestelenmeye uygun bir şiir dilinde yazarak, daha sonra düzenlenecek beste yarışmasına güfteler kazandırmak.

II. YARIŞMA KAPSAMI ve KONUSU
Yarışmaya Girne içeriğine haiz güfteler kabul edilecektir.

III. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLER ve ESER SAHİPLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

1. Yarışmaya isteyen herkes katılabilir (K.K.T.C. vatandaşı olmayanlar dahil).
2. Birden fazla güfte ile yarışmaya katılınabilir.
3. Güfteler dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belli bir kalitede
olmalı ve doğru bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır.
4. Yarışmaya gönderilecek şiirler güfte literatürüne her açıdan katkı sağlayıcı nitelikler taşımalıdır.
5. Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, başta TRT olmak üzere hiçbir yayın kurumunun repertuarına girmemiş, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmî hiçbir radyo ve tv yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
6. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz.
7. Güfte yazarı vefat etmiş ise bu eserler yasal varisleri aracılığı ile yarışmaya gönderilebilirler.
8. Güfteler yerli veya yabancı hiçbir eserle hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.
9. Yarışmaya gönderilen güfte beş yıl süreyle hiçbir telif hakkı ödemeksizin (MESAM hakları saklı kalmak şartıyla) süresiz olarak video, kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. materyaller haline getirilebilir, bestelenebilir, müzik notası basılabilir, satılabilir ve eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarında kullanılabilir.
10. Güfte sahipleri, eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden alıntı yapmadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, hiçbir kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. üründe yer alması için muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma ya da kuruluşa kaydettirmediklerini noter tasdikli olarak taahhüt ederek “ I. GİRNE ve Aşk KONULU GÜFTE YARIŞMASI ” Özel Şartnamesi’ni aynen kabûl ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’deki belgeyi I. Girne Şiir ve Musiki Günleri Organizasyon Kurulu’na vermekle yükümlüdürler.
11. Yarışmaya gönderilen eserler (yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.
12. Yarışmaya katılan tüm eser sahipleri bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.
13. Organizasyon Kurulu ve Seçici Kurul’da yer alanlar yarışmaya katılamazlar.
14. I. Girne Şiir ve Musiki Günleri Organizasyon Kurulu gerekli gördüğü hallerde bu şartnamede değişiklikler yapabilir.
15. Yukarıda listelenen konular dışında yazılmış güfteler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmez.

IV. SEÇİCİ KURUL
Yarışmaya katılan eserleri değerlendirecek Seçici Kurul üyeleri Ön Jüri ve Jüri olmak üzere iki bölümden oluşur.. Ön Jüri gönderilen eserler arasından ilk elemeyi yapar. Yeterli sayıdaki eseri Jüri’nin seçimine sunar..
Jüri üyeleri sunulan bu eserlerden 1nci, 2nci, 3ncü ve Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Şair ve Güfte’yi seçer. Organizasyon Kurulu uygun göreceği Etkinlik Bölümünde seçilen eserleri ve şairi açıklar..

V. BAŞVURU VE ESERLERİN TESLİMİ
1. Katılımcılar yarışmaya gönderecekleri her eser için ayrı ayrı 4 harf ve ona bitişik 4 rakamdan oluşan 8 basamaklı birer rumuz kullanacaklardır.
Örn: CEBE8214, TEBE1278 gibi.
2. Besteciler yarışmaya gönderdikleri her bir eser için biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki ayrı zarf hazırlayacaklardır.

a) Büyük Zarf

ı.Büyük zarfın üzerine sadece bestecinin o eser için verdiği 8 basamaklı rumuz (Örn: CEBE8214) el yazısı ile yazılacak, zarfın herhangi bir yerinde başka hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.
ıı. Yarışmaya gönderilen güfte sözleri 7’şer nüsha halinde Büyük Zarf’ın içine konacaktır. Yazılar temiz ve okunaklı, mümkünse bilgisayarda yazılmış olacak, kurşun kalem kullanılmayacaktır.
ııı. Yapıtın 8 basamaklı rumuzu (Örn: CEBE8214) güftenin yazılı olduğu
kağıtların her birine ayrı ayrı yazılacaktır.
ıv. Güfte sahibinin adı kesinlikle hiçbir kağıtta yer almayacaktır.

b) Küçük Zarf (Bilgi Zarfı)

ı. Bilgi Zarfı’nın üzerinde de aynı el yazısı ile aynı rumuz (Örn: CEBE8214) bulunacak, zarfın herhangi bir yerinde başka hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.
ıı. Bilgi zarfı içerisine aşağıdaki belgeler (imzalı olarak) konulacak ve zarf kapatılacaktır.
- Güfte sahibinin ad ve soyadı,
- Güfte sahibinin, bu yarışmanın şartnamesini aynen kabûl ettiklerini belirten imzalı muvaffakatname (EK: 1)
ııı. Üzerine el yazısı ile rumuz yazılmış Bilgi Zarfı kapatılıp, yine aynı el yazısı ile rumuz yazılı Büyük Zarf’ın içine konacaktır. Büyük Zarf kapatılarak teslime hazır hale getirilecektir.

3. Güftekarlar eserlerini 1 Mayıs 2014 günü mesai bitimine kadar,

Sn. Ayşegül Dinçbaş
I. Girne Şiir ve Musiki Günleri Organizasyon Kurulu Başkanı
Poste Restante,
Girne Postahanesi,
Girne/KKTC

adresinde olacak şekilde PTT ile tahahütlü posta olarak göndereceklerdir.

VI. ÖDÜLLER
Jüri, yapacağı değerlendirme sonucunda seçeceği 4 yapıta;
- Birinciye 2 kişilik 1 hafta süreyle Kuzey Kıbrıs tatili (Tam pansiyon ve geliş gidiş uçak biletleri dahil)
- İkinciye 2 kişilik 1 hafta süreyle Kuzey Kıbrıs tatili (Tam pansiyon ve geliş gidiş uçak biletleri dahil)
- Üçüncüye 2 kişilik 1 hafta süreyle Kuzey Kıbrıs tatili (Tam pansiyon ve geliş gidiş uçak biletleri dahil)
- Jüri Özel Ödülü’ne layik görülen şair, gelecek yıl yapılacak çok daha geniş kapsamlı etkinliğe, eşi ile birlikte konuk edilecektir.

İrtibat Telefonu: 0533 869 60 34

Ek: 1
1. YARIŞMA’ya gönderdiğim güfte ya da güftelerimi hiçbir eserden alıntı yapmaksızın kendim yazdım, sözlerin tamamı bana aittir.
2. YARIŞMA’ya gönderdiğim güfte ya da güftelerimi bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermedim, hiçbir kurum ya da kuruluşa kaydettirmedim.
3. YARIŞMA’ya gönderdiğim güfte ya da güftelerim, bugüne kadar hiçbir ticarî kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. herhangi bir kayıt ünitesinde yer almadı ve yer alması için hiçbir kişi ya da kuruma muvafakat vermedim.
4. YARIŞMA’da yer alan güftem ya da güftelerim herhangi bir ödüle lâyık görülürse, bu ödül karşılığında Girne Şiir Sanatı Platformu’ndan hiçbir hak ve ücret talep etmeyeceğim.
5. Güfte ya da güftelerimin, T.C veya K.K.T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım ya da satış amacıyla hazırlanacak kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. görsel veya işitsel kayıt araçlarında yer alması durumunda, Şiir Sanatı Platformu’ndan herhangi bir telif vb. ücret talep etmeyeceğim.
6. Ek: 1 içeriği 1.-2.-3.-4.-5. maddeler dahil olmak üzere, “I. Girne Musiki ve Şiir Günleri - Girne Konulu Güfte Yarışması” Şartnamesinde yer alan bütün hükümleri aynen kabûl ve taahhüt ettiğimi ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda açılabilecek bütün maddi ve manevi tazminat davaları için Lefkoşa Kaza Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu kabul ediyorum.

… /… / 2014

Güfte Sahibinin Adı Soyadı
İmzası
Yapıtın Rumuzu :
Yazarın Adresi :
Telefonu:
- Sabit :
-GSM :

( NOT: Bu form yarışmaya gönderilen her eser için ayrı ayrı düzenlenecektir. )
Hoşgeldiniz